Община Търговище се включи в националната кампания „Походът на книгите”

Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров посрещна първокласниците от I ОУ „Христо Ботев”, които му гостуваха  в рамките на инициативата „Маратон на четенето”. Продължете да четете Община Търговище се включи в националната кампания „Походът на книгите”

Нов сборник – “Мисионис”

Сбор­ни­кът  “Ми­си­о­нис” е опит да се въз­с­та­но­ви ня­ко­га­ш­на до­б­ра тра­ди­ция на Ли­те­ра­тур­ния клуб „Пен­чо Сла­вей­ков” – град Тър­го­ви­ще. В ми­на­ли го­ди­ни Клу­бът периодично из­да­ва­ше ли­те­ра­ту­рен ал­ма­нах, но по до­б­ре из­ве­с­т­ни фи­нан­со­ви при­чи­ни тра­ди­ци­я­та бе­ше пре­къ­с­на­та. Продължете да четете Нов сборник – “Мисионис”

ОТ ТЪРГОВИЩЕ ДО ИТАЛИЯ И ОБРАТНО

Ис­ка се мно­го ку­раж, за да за­ми­неш за Ита­лия ед­ва след за­вър­ш­ва­не­то си. И мно­го во­ля и уче­не, за да ста­неш част от пре­с­ти­жен ме­ди­цин­с­ки екип там. Про­че­те­те как го е по­с­ти­г­на­ла Йор­дан­ка Ива­но­ва от Тър­го­ви­ще. Продължете да четете ОТ ТЪРГОВИЩЕ ДО ИТАЛИЯ И ОБРАТНО

Качеството при нас е константна величина

„РО­СА” АД е ед­на от ем­б­ле­ма­ти­ч­ни­те фир­ми на град По­по­во. Фир­ма­та, ко­я­то про­из­ве­ж­да чи­с­то и фи­но 100% слън­чо­г­ле­до­во олио, е же­лан и ко­ре­к­тен тър­го­в­с­ки пар­т­ньор, с ав­то­ри­тет и до­ве­рие сред сво­и­те до­с­та­в­чи­ци и кли­ен­ти. Ме­се­ци де­лят пре­д­п­ри­я­ти­е­то от един зна­ме­на­те­лен  юби­лей – 100 г. от съ­з­да­ва­не­то му. Продължете да четете Качеството при нас е константна величина

УЧЕНИЦИ С НЕТРАДИЦИОННА ИЗЛОЖБА ЗА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА

Ученици от II ОУ „Никола Й. Вапцаров” подредиха изложба, направена от нетрадиционни материали. Експозицията бе открита в Регионална библиотека „Петър Стъпов” и бе представена в навечерието на Деня на Земята. Продължете да четете УЧЕНИЦИ С НЕТРАДИЦИОННА ИЗЛОЖБА ЗА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА