Честит национален празник- Ден на независимостта на България!

Уважаеми съграждани,

Към всички читатели, приятели и симпатизанти на в.”Знаме”,

Честит национален празник- Ден на независимостта на България!

Нека помним историята, нека помним делата на нашите предци!

Екип на в.”Знаме”

p38-1-copy

Сре­ща-раз­го­вор с ге­не­рал Ру­мен Ра­дев

Об­щин­с­ки
съ­вет на БСП-Тър­го­ви­ще
Ви ка­ни днес /21.09.2016 г./
от 18:00 ч., в
Кон­цер­т­на за­ла на Дра­ма­ти­чен те­а­тър-Тър­го­ви­ще, къ­де­то ще се про­ве­де сре­ща-
раз­го­вор с
ге­не­рал
Ру­мен Ра­дев.