Всички публикации от admin

ПРИКАЗКАТА ЗА БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА

Ед­но от ос­но­в­ни­те съ­би­тия, слу­чи­ли се в Ев­ро­пей­с­ка­та нощ на му­зе­и­те в град Тър­го­ви­ще, бе го­с­ту­ва­не­то на  Му­зея на от­к­ри­то „При­ка­з­ка за Бъл­га­рия”. Продължете да четете ПРИКАЗКАТА ЗА БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА

Отличиха най-оригиналните детски пиеси във “Вълшебната завеса”-2018

Ця­ла се­д­ми­ца Тър­го­ви­ще бе до­ма­кин и на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния фе­с­ти­вал за спе­к­та­к­ли за де­ца „Въл­ше­б­на­та за­ве­са”. Продължете да четете Отличиха най-оригиналните детски пиеси във “Вълшебната завеса”-2018

ДОЖИВЯХМЕ ДА БЪДЕ ЗАБЕЛЯЗАН И ВИСОКО ОЦЕНЕН ЖУРНАЛИСТ В ГРАДА НИ

То­ва ка­за ко­ле­га­та Бо­жи­дар Ни­ко­лов-со­б­с­т­ве­ник на ча­с­т­ния ве­с­т­ник „Тър­го­ви­щ­ки но­ви­ни”, на скром­но­то тър­же­с­т­во в при­я­тел­с­ки кръг, ко­е­то се съ­с­тоя в р-т „Но­ва Ми­зия”,  ор­га­ни­зи­ра­но от Ра­до­с­лав Чер­ке­зов по слу­чай удо­с­то­я­ва­не­то му с от­ли­чи­е­то „По­че­тен гра­ж­да­нин на град Тър­го­ви­ще”. Продължете да четете ДОЖИВЯХМЕ ДА БЪДЕ ЗАБЕЛЯЗАН И ВИСОКО ОЦЕНЕН ЖУРНАЛИСТ В ГРАДА НИ

НАША ТЪРГОВИЩЕНКА С ПРИНОС ЗА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ В БЕЛГИЯ

С Та­ня  се за­по­з­нах по-от­б­ли­зо, ко­га­то  из­да­де своя­та сти­хо­с­бир­ка „Сър­це на длан съм сло­жи­ла”. Продължете да четете НАША ТЪРГОВИЩЕНКА С ПРИНОС ЗА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ В БЕЛГИЯ

УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ БЛИЗО ДО НАРОДА

Ви­на­ги, ко­га­то на­б­ли­жи 24 май, в со­ци­ал­ни­те мре­жи се за­бе­ля­з­ва ед­на тре­с­ка­ва ак­ти­в­ност, по­ро­де­на най-ве­че от за­г­ри­же­ност за об­ра­зо­ва­ни­е­то ни. Продължете да четете УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ БЛИЗО ДО НАРОДА

Община Търговище с награда за най-активен партньор на Регионална библиотека „Петър Стъпов“

Община Търговище получи награда за най-активен партньор в дейностите по реализиране на проекти и други инициативи на Регионална библиотека „Петър Стъпов“. Продължете да четете Община Търговище с награда за най-активен партньор на Регионална библиотека „Петър Стъпов“

По сигнал на граждани

Във връзка със сигнали, подадени от граждани за събрано голямо количество вода на моста преди новоизграденото кръгово кръстовище на бул.”Митрополит Андрей”, екипът на проекта от Община Търговище уточнява отново, че обектът все още се работи. До момента е положен изравнителен пласт асфалт и предстои да се сложи и износващият. Продължете да четете По сигнал на граждани

С празнично шествие и дефиле на абитуриентите отбелязваме 24 май

Празнично шествие и дефиле на абитуриентите ще се проведат в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май. Продължете да четете С празнично шествие и дефиле на абитуриентите отбелязваме 24 май