Всички публикации от admin

“АЗ НЕ ЗНАМ КАК Е, НО И ТАКА НЕ Е…”

Един бъл­гар­с­ки раз­каз вле­зе ус­пе­ш­но в аме­ри­кан­с­ки уче­б­ник. И ту­та­к­си у нас се на­ди­г­на бу­ря сред че­тя­щи и пи­ше­щи лю­де. Но най-ве­че сред  она­зи ка­те­го­рия кри­ти­ку­ва­щи, ко­и­то за вся­ко не­що ка­з­ват: „Аз не знам как е, но и та­ка не е!”.  Ав­тор­ка­та, Здра­в­ка Ев­ти­мо­ва, си на­пи­са­ла раз­ка­за, че на вси­ч­ко от­го­ре го пре­ве­ла ли­ч­но на ан­г­лий­с­ки език и го из­п­ра­ти­ла в САЩ. Продължете да четете “АЗ НЕ ЗНАМ КАК Е, НО И ТАКА НЕ Е…”

ЗА ПЕНКА, МИМИ И МУЛЕТАТА…

Ех, Си­ву­ш­ке, ако има­ше къ­с­ме­та да се ро­диш днес ка­то по­се­с­т­ри­ма­та си Пен­ка, ня­ма­ше тъй зло­ща­с­т­но да се стро­по­лиш по­с­ред бра­з­да­та в оно­ва да­ле­ч­но вре­ме на сър­це­ве­да Елин Пе­лин. Продължете да четете ЗА ПЕНКА, МИМИ И МУЛЕТАТА…

480 000 ЛВ. ЗА ЧИТАЛИЩАТА

483 990 лв. е го­ди­ш­на­та дър­жа­в­на су­б­си­дия за дей­но­ст­та и из­д­ръ­ж­ка­та на вси­ч­ки 38 чи­та­ли­ща в об­щи­на Тър­го­ви­ще за 2019 г. Раз­пре­де­ле­ни­е­то на сре­д­с­т­ва­та бе съ­о­б­ще­но на 7 фе­в­ру­а­ри, на ра­бо­т­на сре­ща ме­ж­ду пре­д­с­та­ви­те­ли на ръ­ко­во­д­ния екип и ек­с­пер­ти на Об­щи­на­та и пре­д­се­да­те­ли­те на чи­та­ли­ща­та.  Продължете да четете 480 000 ЛВ. ЗА ЧИТАЛИЩАТА

Стартира специализирана превантивна акция с основен акцент – спазване на правилата за движение по пътищата от пешеходците

Контролът ще бъде насочен към установяване на нарушения, водещи до настъпване на ПТП, извършвани както от водачите на МПС, така и от пешеходците

Продължете да четете Стартира специализирана превантивна акция с основен акцент – спазване на правилата за движение по пътищата от пешеходците

Започва плащането на местните данъци и такси в Търговище

От 6 февруари, започва плащането на местните данъци върху недвижимите имоти, превозните средства и такса битови отпадъци за 2019 г. в Търговище.
Продължете да четете Започва плащането на местните данъци и такси в Търговище

Близо 16 хиляди документи за самоличност трябва да бъдат подменени, поради изтичащ срок на валидност

Най-много сред тези документи са паспортите – 7 348

През 2019 г. следва да бъдат подменени поради изтичаща валидност и  4 108 свидетелства за управление на МПС(СУМПС) и 4 435 лични карти. Най-голям според статистиката е броят на паспортите с изтичащ срок на валидност през летните месеци(1 131 – през м. юли, 1 063 – през м. август). Най-много лични карти следва да бъдат подменени също през м. август – 637, а най-много СУМПС – 377, през м. април. Продължете да четете Близо 16 хиляди документи за самоличност трябва да бъдат подменени, поради изтичащ срок на валидност

Възобновяват се учебните занятия в област Търговище от 06.02.2019 г., но ГРИПНАТА ЕПИДЕМИЯ  в областта се удължава

Днес, 05.02.2019 год.  Регионалното бюро за борба с грип и ОРЗ проведе  заседание, на което обсъди данните за  заболяемостта от грип и ОРЗ в област Търговище за периода 28.01.-03.02.2019г., която е 206 %00 и е в епидемични стойности.След направения анализ и регистрираната заболеваемост за намаляване през настоящата седмица Бюрото взе  решение: Продължете да четете Възобновяват се учебните занятия в област Търговище от 06.02.2019 г., но ГРИПНАТА ЕПИДЕМИЯ  в областта се удължава

70 хил. лв. отделя Община Търговище за финансово подпомагане на спортните клубове

От 1 февруари до 15 февруари, включително, е срокът за подаване на заявления в Община Търговище за финансово подпомагане на спортните клубове, развиващи дейност на територията на общината. Продължете да четете 70 хил. лв. отделя Община Търговище за финансово подпомагане на спортните клубове

ОГРОМЕН ИНТЕРЕС КЪМ ФИРМА “МЕБЕЛ СТИЛ” НА КЬОЛНСКИЯ ПАНАИР

Ме­ж­ду­на­ро­д­но­то при­съ­с­т­вие и из­но­сът през по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни са един от ос­но­в­ни­те дви­га­те­ли на бъл­гар­с­ко­то про­из­во­д­с­т­во. Продължете да четете ОГРОМЕН ИНТЕРЕС КЪМ ФИРМА “МЕБЕЛ СТИЛ” НА КЬОЛНСКИЯ ПАНАИР

ЕДНА СРЕЩА С МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ, КОЯТО ДАВА НАДЕЖДИ

-Д-р Све­тул­ков, с ка­к­ви впе­ча­т­ле­ния си тръ­г­на ми­ни­с­тър  Ана­ни­ев от по­се­ще­ни­е­то си в Тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца? Продължете да четете ЕДНА СРЕЩА С МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ, КОЯТО ДАВА НАДЕЖДИ