Всички публикации от admin

ЧУДОДЕЙНАТА СИЛА НА ВОДАТА

Проф.  Жи­в­ко Же­лев ве­че 40 го­ди­ни ра­бо­ти в об­ла­ст­та на на­но­те­х­но­ло­ги­и­те. Той е пър­ви­ят бъл­га­рин, но­си­тел на Ази­а­т­с­ка­та Но­бе­ло­ва на­г­ра­да за мир, по­лу­че­на за при­но­са му в на­п­ра­в­ле­ние „Ино­ва­ции”. Продължете да четете ЧУДОДЕЙНАТА СИЛА НА ВОДАТА

ДЕСИСЛАВА КИТАНЧЕВА ОТ ПОПОВО СПЕЧЕЛИ ТЕЛЕВИЗОР ОТ ЛОТАРИЯТА НА НАП

Де­си­с­ла­ва Ки­тан­че­ва от По­по­во гра­б­на се­д­ми­ч­на­та пре­д­ме­т­на на­г­ра­да 40-ин­чов 3D те­ле­ви­зор от Ло­та­ри­я­та на НАП с ка­со­ви бе­ле­ж­ки. Продължете да четете ДЕСИСЛАВА КИТАНЧЕВА ОТ ПОПОВО СПЕЧЕЛИ ТЕЛЕВИЗОР ОТ ЛОТАРИЯТА НА НАП

НОВИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Две но­ви про­це­ду­ри по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „На­у­ка и об­ра­зо­ва­ние за ин­те­ли­ген­тен ра­с­теж”, ко­и­то ще по­д­по­мо­г­нат ре­фор­ми­те в об­ра­зо­ва­тел­на­та си­с­те­ма и ще по­ви­шат ка­че­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ние пре­д­с­та­ви­ха ек­с­пер­ти­те на Об­ла­с­т­ния ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър-Тър­го­ви­ще. Продължете да четете НОВИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Потребност от кадри в област Търговище разгледа Постоянната комисия по заетост

Днес, 19.10.2018 г., се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост в област Търговище. Срещата бе ръководена от г-н Панайот Димитров – заместник областен управител. Продължете да четете Потребност от кадри в област Търговище разгледа Постоянната комисия по заетост

Как да подготвим печките на твърдо гориво и коминните тела за предстоящия отоплителен сезон?

Статистиката за изминалия отоплителен сезон – за периода от 1.10.2017 г. до 31.03.2018 г. сочи, че в област Търговище са възникнали 71 пожара в комини и 10 пожара вследствие на небезопасно използване на отоплителни и нагревателни уреди. Продължете да четете Как да подготвим печките на твърдо гориво и коминните тела за предстоящия отоплителен сезон?

Областният управител присъства на храмовия празник на църквата „Свети Иван Рилски”

Днес, 19.10.2018 г., на един от най-големите християнски празници църквата „Свети Иван Рилски” в Търговище отбеляза храмовия си празник. Продължете да четете Областният управител присъства на храмовия празник на църквата „Свети Иван Рилски”

19 октомври – Ден на българския лекар

На 19 ок­том­в­ри-Де­ня на Рил­с­кия Чу­до­т­во­рец, от­бе­ля­з­ва­ме Де­ня на бъл­гар­с­кия ле­кар. ЕТО КАКВО ПОЖЕЛА Д-Р СВЕТУЛКОВ НА Тър­го­ви­щ­ки­те ле­ка­ри от три­бу­на­та на „Знаме”:

-Да са жи­ви и здра­ви -те и се­мей­с­т­ва­та им.  Ви­на­ги съм от­с­то­я­вал ав­то­ри­те­та на ко­ле­ги­те си, ще про­дъл­жа да го пра­вя  и за­на­пред, спо­ред си­ли­те и въз­мо­ж­но­с­ти­те си.

Ху­бав пра­з­ник на вси­ч­ки!

Горя сградата на учебен тренировъчен център на ул. „Христо Ботев“ тази нощ

На 15.10.2018 г. около 23,20 ч в гр. Търговище в сградата на учебен тренировъчен център на ул. „Христо Ботев“ е възникнал пожар, в резултат на който са унищожени 20 кв м дървена ламперия, печка за сауна и са опушени около 300 кв м стени. Продължете да четете Горя сградата на учебен тренировъчен център на ул. „Христо Ботев“ тази нощ

При спецакция са намерени наркотични вещества в млад мъж на територията на гр. Търговище

Два вида наркотични вещества са установени у млад мъж в хода на проведена на територията на гр. Търговище специализирана полицейска операция за ограничаване и противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества. Продължете да четете При спецакция са намерени наркотични вещества в млад мъж на територията на гр. Търговище

ОЦЕЛЯВАМЕ ТРУДНО

В на­ве­че­ри­е­то на Де­ня на бъл­гар­с­кия ле­кар по­тър­си­х­ме ог­ла­вя­ва­щия тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца д-р Иван Све­тул­ков с един въ­п­рос- как оце­ля­ва здра­в­но­то ни за­ве­де­ние в мъ­ч­но­то вре­ме, в ко­е­то жи­ве­ем. Продължете да четете ОЦЕЛЯВАМЕ ТРУДНО