Обява

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост, които ще се проведе на 29.02.2024

IV ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ гр. Търговище
ОБЯВЯВА:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем с две обособени позиции на терен – публична общинска собственост, находящ се в сградата на IV  ОУ „Иван Вазов“  град Търговище:

–           ОП 1 – част от недвижим имот/терен/ – публична общинска собственост, находящ се на I-ви етаж в сградата на IV ОУ „Иван Вазов“ в град Търговище с площ 1 кв.м., представляващ терен за поставяне на кафе машина, със срок на наемане 5 (пет) години и начална тръжна цена – 144 лв./год, (без ДДС)

–           ОП 2 – част от недвижим имот/терен/ – публична общинска собственост, находящ се на I-ви етаж в сградата на IV ОУ „Иван Вазов“ в град Търговище с площ 1 кв.м., представляващ терен за поставяне на вендинг автомат за пакетирани хранителни стоки, със срок на наемане 5 (пет) години и начална тръжна цена – 144 лв./год, (без ДДС)
Върху постигнатaта на търга наемна цена ще се начислява 20 % ДДС.
Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.
Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 16.00 ч. на 28.02.2024 г. ., платим в касата на  IV ОУ „Иван Вазов“ в град Търговище или по IBAN BG14UBBS80023108494210, BIC код UBBSBGSF при банка ОББ АД клон Търговище..
Предложенията за участие в търга се подават при касиер-домакин/секретар на IV ОУ „Иван Вазов“ до 16 часа на 28.02.2024г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обособената позиция, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът.
Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.
Търгът ще се проведе на 29.02.2024 г. от 10.00 ч. в директорската стая в сградата на IV ОУ „Иван Вазов“ гр. Търговище.
Допълнителна информация – на телефон 0601 6-49-85.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *