Община Търговище обявява конкурс

 
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ  
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/686 12; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА:
1. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл.36, ал.1 и ал.2 от Наредбата за  реда за учредяване и упражняване правата на Община Търговище в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и заповед № РД-З–402/29.04.2022г. Община Търговище обявява  конкурс за избор на управител на еднолично търговско дружество със 100% общинско участие в капитала   „БКС-Търговище“ ЕООД.

2. Обявявам следните конкурсни условия и изисквания към участниците в конкурса:

          2.1. да са български граждани или граждани на друга държава членка на ЕС, на друга държава страна по споразумението за ЕИП или на Конфедерация Швейцария;

2.2. да имат завършена образователно-квалификационнастепен “бакалавър” или по-висока;

2.3. да имат най-малко 5 години професионален опит;
2.4. да не са поставени под запрещение;
2.5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общхарактер;
2.6. да не са лишени от правото да заемат съответнатадлъжност;

        2.7. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

        2.8. да не са били член на управителен или контролен органна дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са    останали неудовлетворени кредитори;

        2.9. да не са били управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

      2.10. да не е съпруг или лице във фактическо съжителство,роднина по права линия, по съребрена линия до четвъртастепен включително, и по сватовство до втора степенвключително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

      2.11. да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член наполитически кабинет и секретар на община;

        2.12. да не извършва търговски сделки от свое или от чуждоиме;

2.13. да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена   отговорност;

2.14. да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

2.15. да отговаря на други изисквания, предвидени вучредителния акт или устава на дружеството.

            3. Право на участие има всеки кандидат, който отговаря на условията за провеждане на конкурса, описани в Наредбата за  реда за учредяване и упражняване правата на Община Търговище в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.              

            4. Кандидатите предоставят задължително следните документи в съответствие с изискванията, посочени в обявата:

        – заявление;

        – мотивационно писмо;

        – автобиография;

        – нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование,

       – копие от документ, удостоверяващ придобит професионален опит (трудова книжка,      служебна книжка, осигурителна книжка  и др.);

        – декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

        – медицинско свидетелство.

5. Конкурсът се провежда в три етапа:

           5.1 Допустимост по документи;

5.2 Изготвяне на бизнес план (програма за управление) и оценка от комисията;

5.3  Събеседване с кандидатите.

          Заявленията за участие в конкурса се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Община Търговищедо 16.30 ч. на 20.05.2022 г.

Разглеждането за допустимост на предложенията ще се извърши на 30.05.2022 г. от 10.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-8769.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *