РАЙОНЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление

Със Заповед РД-13-33/10.02.2022 г. на Адм. ръководител – Председател на РС Търговище е обявен конкурс в Районен съд Търговище за длъжността„съдебен секретар – 1 щатна бройка, пореден № 14 от Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, раздел II „Специализирана администрация“, код по НКПД 3344 3004. Продължете да четете РАЙОНЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ ОБЯВЛЕНИЕ