Заседание на Общински съвет Търговище – 24 юни

П О К А Н А

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация
СВИКВАМ
Заседание на Общински съвет Търговище на 24 юни 2021 г. /четвъртък/ от 09:00 ч.  в зала „Христо Самсаров” на Общината при следния проект за
ДНЕВЕН  РЕД:
Докл.: д-р Дарин Димитров

Докл.: д-р Дарин Димитров
Докл.: Валентин Велчев
Докл.: д-р Дарин Димитров
5. Кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и поемане на ангажимент за разкриване на съответните социални услуги по вид и брой, за които е получено финансиране по ОПРР, съгласно Националната карта на социалните услуги. 
Докл.: д-р Дарин Димитров
Докл.: д-р Дарин Димитров
Докл.: Валентин Велчев
Докл.: Валентин Велчев
Докл.: инж. Митко Панайотов
Докл.: инж. Митко Панайотов
Докл.: инж. Митко Панайотов
Докл.: д-р Дарин Димитров
Докл.: Рая Матева
Докл.: Емине Якубова
Във връзка с удължаване срока на епидемичната обстановка свързана с разпространението на COVID-19, заседанието на Общински съвет Търговище и на неговите комисии, ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно заповедите на министъра на здравеопазването.
С настоящото поканвам за участие лицата по чл. 24, ал. 4 от ПОДОСТ, като призовавам гражданите да се възползват от възможността за информиране по предварително обявения дневен ред и материалите към него от официалната страница на Община Търговище.
Напомням, че заседанията на Общински съвет Търговище се предават директно по общинската кабелна радиомрежа и излъчват онлайн в интернет сайта на Община Търговище и могат да бъдат проследени от всички заинтересовани лица.
В зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната и общината, могат да бъдат променени датите и часовете на заседанията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
     /Емине Якубова/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *