О Б Я В Л Е Н И Е oт ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” -ТЪРГОВИЩЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” -ТЪРГОВИЩЕ на основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 2, т.  2 и чл. 3 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, обявява втори последователен търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи – частна държавна собственост, управлявани от ПТГ „Цар Симеон Велики” , с начална тръжна цена, съгласно Приложение № 1, публикувано на интернет страницата на ПТГ „Цар Симеон Велики”: http://ptgtg.ucoz.com/dir/.

  1. Търгът ще се проведе на 23.06.2021 г. от 14.30 ч, в ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище, на адрес: бул. „Ал. Стамболийски“ №29. В търга могат да участват както физически и юридически лица, така и еднолични търговци.
  2. За участие в търга се заплаща депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на вещите без ДДС по съответната обособена позиция по депозитна сметка на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище – IBAN: BG13UBBS80023106128301, BIC: UBBSBGSF при банка ОББ-АД.
  3. Огледът на вещите може да бъде извършен в ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище, всеки работен ден от датата на публикуване на обявлението до 18.06.2021 г. от 10:30 до 16:00 ч. Право на оглед има само кандидат, заявил желание най-малко два дни преди деня, в който желае да извърши оглед, като се има предвид, че огледът може да се извърши до 16:00 ч. на 18.06.2021 г.
  4. Заявленията за участие в търга се приемат до 12:00 ч . на 21.06.2021 г. в ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище, на адрес: бул. „Ал. Стамболийски“ №29. Към заявлението кандидатите следва да представят и документи, съгласно Заповед 344/04.06.2021 г. на Директора на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище за откриване на търга.
  5. Спечелилият търга кандидат, в срок до 3 работни дни от закриването на търга следва да заплати предложената от него цена. Плащането се извършва по банков път по сметка на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище в банка „Обединена българска банка“ АД, клон –Търговище, IBAN: BG13UBBS80023106128301, BIC: UBBSBGSF
  6. Цялата информация, включително заповед, заявление за участие в търга, списък на вещите и други документи, относно провеждането на процедурата и условията за участие в търга е публикувана на интернет страницата на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище: http://ptgtg.ucoz.com/dir/.