Намаление на регистрираните в област Търговище през 2020 г. престъпления срещу собствеността с 25 процента

Това бе отчетено на съвместно съвещание на ръководствата на ОДМВТ-Търговище и на Окръжна прокуратура-Търговище

Днес в  сградата на Окръжна прокуратура-Търговище директорът на  областната дирекция старши комисар Николай Ненков и административният ръководител на Окръжна прокуратура-Търговище Диляна Стоянова, проведоха работно съвещание, на което беше отчетена съвместната работа на двете институции през 2020 г.  Анализът на нивата на престъпността в областта сочи общо намаление на броя на извършените престъпления с почти 9 процента(8,86%.) в сравнение с предходната година, както и лек ръст при разкриваемостта им  – 67,86% за 2020 г. спрямо 65,55% за 2019 г.

Необичайната обстановка – в условията на пандемия и прилагани противоепидемични мерки, в която се осъществяваше дейността на служителите на дирекцията, е причина и за промяна в структурата на конвенционалната престъпност в областта – бе отчетено още на работната среща. Докато в предишни отчетни периоди традиционно най-голям бе делът на престъпленията  срещу собствеността, то през 2020 г. вече се отчитат най-много общоопасни престъпления – 48,4%, докато тези срещу собствеността са 33,8%. Нарасналият относителен дял на този вид престъпления се дължи основно на увеличаване на престъпленията по транспорта/чл. 340-346 от НК/ , и най-вече – по чл. 345 – използване на контролни знаци, издадени за друго МПС, както и управление на нерегистрирано по надлежния ред МПС. В този раздел  са включени  и престъпленията по чл. 355, ал. 2  от НК.

Намаление с 27,27% през 2020 г. спрямо 2019 г. се отчита при регистрираните в област Търговище престъпления против личността. През разглеждания период са регистрирани 56 такива престъпления, от които са разкрити 39, с процент на разкриваемост 69,64%. За отчетния период на миналата година са били  регистрирани 77 престъпления против личността, от които са разкрити 51. Чувствителен е и спадът при регистрираните престъпления против собствеността – с 25%, при процент на разкриваемост 66,23%.  Намаление се наблюдава и в броя на различните видове регистрирани в областта кражби, като при най-масово извършвания вид – домовите кражби, през 2020 г., се отчита намаление с 13,95%, а при взломните – с 6,45 процента.

Противодействието и превенцията на престъпленията, свързани с притежанието и разпространението на наркотични вещества, остава един от основните приоритети в дейността на областната дирекция – бе отчетено още на съвещанието. За сравняваните периоди се наблюдава ръст в разкриваемостта на този вид престъпления с близо 25 процента.

През периода в дирекцията са образувани 1210 досъдебни производства, като за годината няма  такива, които да са върнати от прокуратурата, както и приключени извън законовия срок на разследване.

Във връзка с предприета съвместно с Прокуратурата на Република България инициатива за активизиране дейността по противодействие на престъпността под надзора на Окръжна Прокуратура – Търговище през 2020 г. по предварително изготвен график в 28 населени места на територията на област Търговище са проведени 20 специализирани  полицейски операции за противодействие на битовата престъпност. В хода им са задържани 17 души. Образувани са 27 досъдебни производства, повдигнати са обвинения на 24 души. 24 от тези производства са приключени с мнение за предаване на обвиняемите на съд.

За отчетния период на територията, обслужвана от ОД на МВР – Търговище, са регистрирани 56 тежки ПТП, с 10 загинали и 58 ранени граждани. В сравнение с 2019 г. броят на тежките ПТП е нараснал с 1,  а този на загиналите и ранени в тях граждани  е намалял съответно с 8 и с 4. Установените през 2020 г. нарушения на Закона за движение по пътищата са 48214, като съответно са съставени 4054 акта и са наложени 44216 глоби по фиш. В сравнение с 2019 г. констатираните нарушения са с 10910 повече, Ръст бележат  установените нарушения за превишена скорост – с 7685 бр., управление на МПС без сключена  задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – със 111 броя,, неизползване на обезопасителени колани или защитни каски – с 513 бр,  отнемане предимство на пешеходец  – с 18 бр, което от своя страна оказва превантивен ефект върху поведението на водачите.

„Сътрудничим си с полицейските служители ежедневно и безпроблемно, и не само във връзка със специализираиите полицейски операции, провеждащи под ръководството на прокуратурата. Мисля, че добрите резултати от съвместната ни работа го потвърждават, Убедена съм, че и в бъдеще ще продължим да работим заедно все така ползотворно“ – заяви пред медиите окръжният прокурор на Търговище Диляна Стоянова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *