Финансов механизъм на ЕИП и Норвегия 2014 – 2021 г. в България

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкият финансов механизъм (ФМ на ЕИП и НФМ) представляват приносът на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн за разширения Европейски съюз. Целта е намаляване на икономическите и социални различия и укрепване на двустранните отношения чрез партньорски проекти, обмен на опит и добри практики. Подходът е основан на разбирането, че устойчивото развитие е възможно единствено чрез общите усилия и напредък на съседни държави.

България стана държава бенефициент по механизмите след присъединяването си към ЕС и ЕИП през 2007 г. От тогава до сега, за период от 10 години страната ни получи достъп до над 160 милиона евро, с които бяха подкрепени близо 1000 проекта. Повече от 200 от тях имат партньор от държавите – донори. Сериозни усилия са положени за укрепване на гражданския сектор чрез заделянето на специален фонд за подкрепа на НПО сектора.

За програмния период 2014 – 2021 г. , подкрепата за България е увеличена до 210,1 милиона евро в приоритетни области, като: правосъдие и вътрешни работи, култура, гражданско общество, енергетика, бизнес развитие, достойни условия на труд, околна среда и климатични промени.

 

Програма: Енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност, енергийна сигурност

Основна цел на програмата е насърчаване на енергийната ефективност, повишаване на производството на възобновяема енергия и намаляване на емисиите на парникови газове.

Подкрепят се мерки за намаляване на енергийните разходи на общините и индустрията, намаляване на промените в климата и подобряване на експертизата на публичните институции в сферата на енергийната ефективност. Важно място заема прилагането на иновативни добри практики в резултат от сътрудничеството със страните – донори. В основната си част планираните резултати ще имат потенциален дългосрочен ефект, тъй като спестяванията на енергия оказват многостранно въздействие върху начина ни на живот – създават по-добри условия за живот, по-добра околна среда и освобождават средства, които могат да бъдат инвестирани за развитие на други сфери.

Община Търговище кандидатства и спечели проект по Програма: „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“, по Процедура: Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините, Код на Процедурата: BGENERGY-2.001

Наименование на проекта:

„Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено  осветление на град Търговище – община Търговище

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм 2014-2021,

Финансовият механизъм на ЕИП включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

Трите държави донори работят в тясно сътрудничество с ЕС по линия на Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП).

ФМ на ЕИП се финансират съвместно от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, като финансовият принос на всяка държава е съобразен с БВП на страната.

Финансовият механизъм на ЕИП и Норвегия представлява приноса на Норвегия за изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

Норвежкият Финансов механизъм и ФМ на ЕИП допринасят за намаляване на социалните и икономически неравенства и укрепване на двустранните отношения с държавите бенефициери в Централна и Източна Европа и Балтийския регион.

Бенефициент по проекта: Община Търговище

Партньор по проекта е норвежката фирма MPENERGY, представлявана от г-н Мортен Педерсен

Договор за безвъзмездна финансова помощ е: № BGENERGY-2.001-0019-005/26.02.2021г.

Срок на изпълнение на проекта: 15 месеца

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 100%

Обща стойност на безвъзмездната помощ: 1 163 968.00BGN/ 595 127.39EURO

Проектът: „Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на град Търговище – община Търговище”, по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините” има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на община Търговище и да подобри условията на живот на населението.

Дейности по проекта:

Дейност 1: 1.Управление и координация на проекта

Дейност 2: Строително-монтажни работи

Дейност 3: Строителен надзор по време на строителството

Дейност 4: Дейности за информираност и публичност и преводи

Дейност 5: Финансов одит по проекта

Чрез възможността за следене на електропотреблението в реално време ще се следи изправността на отделните осветители. Избраната система за управление и контрол на уличното осветление има следните възможности и предимства:

-Интелигентни WIFI трифазни електромери в комплект с токови трансформатори до 120 A всеки;

-Възможност за наблюдение на консумацията в реално време от мобилно устройство или компютър;

След реализиране на дейностите по проекта се очаква: годишни намаления на емисиите на СО2, годишни енергийни и парични спестявания за община Търговище.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *