По повод местната гражданска инициатива за възстановяване на Красимира Коларова на длъжността Директор на Духов оркестър

На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, кметът на община Търговище

О Б Я В Я В А  :

В деловодството на Община Търговище постъпи Заявление с вх. №08-00-210/06.07.20г.  от Маринела Йорданова- Председател на Местна гражданска инициатива, ведно с протокол от учредително събрание, присъствен списък на избиратели и учредители на Местна гражданска инициатива на хартиен носител и в електронен вид, със следните предложения:

  1. Да бъде възстановена като Диригент на Духов оркестър – Търговище и на длъжност Директор на Духов оркестър, функция „Култура“ към Община Търговище, Красимира Коларова от гр. Търговище.
  2. Да бъде прието решение: Дейци на културата, които работят по трудов договор с община Търговище, да бъдат оставени да творят и да работят по трудов договор, независимо от навършването на пенсионна възраст, до момента, в който сами пожелаят да се оттеглят.

Подписката беше изпратена на Териториално звено „ГРАО“- гр. Търговище за извършване на проверка. С Протокол от 17.07.20г. от извършената проверка се установи, че от  общо 292 бр. проверени записи 210 бр. са коректни, а 82 са некоректни.

Предложенията на местната гражданска инициатива бяха разгледани и след запознаване с тяхното съдържание и анализ на представените искания, Кметът на община Търговище реши:

По 1. Не приема първото предложение на местната гражданска инициатива „Да бъде възстановена като Диригент на Духов оркестър – Търговище и на длъжност Директор на Духов оркестър, функция „Култура“ към Община Търговище, Красимира Коларова от гр. Търговище.“

Г-жа Коларова бе освободена на 15.05.2020 г., при спазване изискванията на Кодекса на труда, като за длъжността „Директор“ предстои да бъде обявен конкурс за заемане на същата. Съгласно чл.48 от Конституцията на Република България, гражданите на държавата имат право на труд и държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право – право, което г-жа Коларова е упражнявала в продължение на повече от 30 години, безпрепятствено и при създадени за това условия.

По 2. Не приема второто предложение на местната гражданска инициатива „Да бъде прието решение: Дейци на културата, които работят по трудов договор с Община Търговище, да бъдат оставени да творят и да работят по трудов договор, независимо от навършването на пенсионна възраст, до момента, в който сами пожелаят да се оттеглят.“

Това предложение противоречи на императивните норми на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване и на чл.4 от Закона за защита от дискриминация, като би довело до дискриминация по отношение на останалите служители на Община Търговище, работещи по трудово правоотношение, възникнало на основание сключен трудов договор, които не са дейци на културата.

 

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ

Кмет на община Търговище

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *