ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Търговище за мандат 2020 – 2024 година

Общински съвет – Търговище на основание чл.68 и чл.68а от Закона за съдебната власт, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 14, ал.1, т.25 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Търговище за мандат 2020  – 2024 година

С писмо вх. №11-03-2256/30.07.2019г. Окръжен съд – Търговище ни информира, че на свое заседание е определил за Районен съд – Търговище 33 броя съдебни заседатели за Община Търговище.

С писмо вх. № 11-03-3255/13.11.2019 г. на Окръжен съд – Търговище отправя искане за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Търговище с 9 лица.

Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт са както следва:

 

 1. Изисквания към кандидатите:

 

 • Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗСВ за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
 1. е на възраст от 21 до 68 години;
 2. има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 3. има завършено най-малко средно образование;
 4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 5. не страда от психически заболявания;

Обстоятелствата по т. 4 се установяват служебно от комисията.

 

 • Съгласно чл. 67, ал. 3 от ЗСВ съдебен заседател не може да бъде лице, което:
 1. е съдебен заседател в друг съд;
 2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата на национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран;

 

 1. Необходими документи:

 

 • Съгласно чл. 68, ал.3 от Закона за съдебната власт, кандидатите за съдебни заседатели подават в Общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд следните документи:
 1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психично заболяване;
 4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 5. мотивационно писмо;
 6. писмено съгласие;
 7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал.3 от ЗСВ;
 8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;

 

         III. Място и срок за подаване на документите:

 

Кандидатите за съдебни заседатели подават лично необходимите документи в Центъра за административно обслужване в сградата на община Търговище в срок от 14.11.2019 г. до 28.11.2019 г. вкл.

Образци на документите /заявление, декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ, писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т.7 и т. 9 от ЗСВ/ са на разположение на кандидатите в Общински съвет – Търговище (кабинет 33, ет.2 в сградата на Община Търговище), както и на сайта на Община Търговище https://www.targovishte.bg/, в раздел Общински съвет, подраздел Съобщения.

 

 1. Начин и ред за провеждане на процедурата:

 

Списъкът на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на Общински съвет Търговище най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт, като най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. Кандидатите за съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Районен съд Търговище.

Определената с Решение на Общински съвет комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общинския съвет може да задава въпроси. Не по-късно от 3 /три/ работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Комисията изслушване се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Общински съвет Търговище заедно с протокола от изслушването.

 

Съгласно чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт, кандидатите за съдебни заседатели да имат предвид, че не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Районен съд Търговище.

С уважение,

ЕМИНЕ ЯКУБОВА, Председател на Общински съвет Търговище

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *