ДОБРОВОЛЧЕСТВО, СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

В Седмицата на пожарната безопасност служители на районните служби в състава на РДПБЗН-Търговище по места осъществяват активна информационна кампания с цел популяризиране сред гражданите на доброволчеството и обществените ползи от него. От дирекцията осведомяват гражданите за съществуването на доброволни формирования на територията на област Търговище, които доброволно участват в дейности, свързани със защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Всяка община от областта разполага с по едно доброволно формирование, към което можете да се присъедините и Вие. Общините от област Търговище набират кандидати за включване в тези формирования.

          Доброволните формирования имат специално място в системата за осигуряване на пожарната безопасност и защитата при бедствия и извънредни ситуации. Към настоящия момент доброволните формирования се превръщат в основно средство за подпомагане осигуряването на защитата на населението.  Те ще се изграждат и развиват в съответствие с добрите европейски практики като самостоятелно действащи единици в структурата на ЕСС, способни да осигуряват ефективна защита на населението в районите с ниска интензивност на произшествията и успешно подпомагащи органите за пожарна безопасност и защита на населението за действия при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

КАК ДА СТАНА ДОБРОВОЛЕЦ?

          Ако Вие не сте служител на Министерството на вътрешните работи или военнослужещ от Министерството на отбраната и желаете доброволно да участвате в дейности, свързани със защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации, то може да станете доброволец.

Набиране на доброволци

           Осъществява се от кмета на съответната община, след взето решение на общинския съвет, който определя числеността на доброволното формирование. След това стартира процедурата по набирането на кандидатите за доброволци, като за целта се прави обявление в средствата за масова информация и/или на информационните табла в общината. За повече информация може да се обърнете към общинската администрация по местоживеене.

Критерии

        „Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано” (чл. 40 от Закона за защита при бедствия).


       „Лице, навършило 16 години и ненавършило 18 години, може да бъде обучавано за доброволец, без да изпълнява конкретни задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях“ (чл. 40 от Закона за защита при бедствия).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *