ОБЩИНА АНТОНОВО ОБЯВЯВА

  1. Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една стопанска година 2019/2020.

 

  1. В който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 

  1. Обект на търга са останали свободни пасища мери, и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойността на депозита, който е обявен на официалната интернет страница на Община Антоново със следния линк към обявата – https://antonovo.bg/?page_id=972

 

  1. Цена на тръжната документация – 10.00 лв./ с ДДС /

 

  1. Търгът ще се проведе на 29.08.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината.

При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 03.09.2019 г. в същата зала и същия час.

  1. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.1 на общината след заплащане на цена – 10.00 лв., за съответното землище.

 

  1. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината.

 

  1. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

Допълнителна информация – тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14 в сградата на Общината.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *