За хората през най-от­пу­с­кар­с­кия ме­сец ав­густ

СПРА­ВО­ЧНИК

През най-от­пу­с­кар­с­кия ме­сец ав­густ на мно­зи­на от нас ни пре­д­с­тои пъ­ту­ва­не. В.”Зна­ме” би ис­кал да Ви уле­с­ни с ИН­ФОР­МА­ЦИЯ за ди­же­ни­е­то на вла­ко­ве­ти и ав­то­бу­си­те  в по­со­ки­те Со­фия и Вар­на.

БЪР­ЗИ ВЛА­КО­ВЕ, ко­и­то тръ­г­ват от га­ра Тър­го­ви­ще по по­со­ка Со­фия:

0.14 ч., 6.33 ч., 9.40 ч., 12.40 ч., 15.39 ч., 19.48 ч./до Пле­вен/

Бър­зи вла­ко­ве, ко­и­то тръ­г­ват от га­ра Тър­го­ви­ще по­со­ка Вар­на: 4.24 ч., 9.27 ч., 12.21 ч.,15.21 ч.,18.21 ч.,21.23 ч.

Спра­в­ки на тел.0885397716 / ка­са­та на га­ра Тър­го­ви­ще/

АВ­ТО­БУ­СИ /мар­ш­ру­т­ки/ от ав­то­га­ра Тър­го­ви­ще в по­со­ка Вар­на, ля­т­но раз­пи­са­ние:

8.20 ч.,11 ч., 13 ч. и в 14.50 ч.

Спра­в­ки на тел. 0601/ 6 43 16

Ав­то­бу­си по­со­ка Со­фия / с ав­то­бу­си на ф.ГРУП ПЛЮС/

6.25 ч./ тръ­г­ва от OMV/в ос­та­на­ли­те ча­со­ве ав­то­бу­си­те тръ­г­ват от ав­то­га­ра Тър­го­ви­ще ка­к­то сле­д­ва: 8 .00 ч., 8.40 ч., 10.30 ч., 12.45 ч., 13 ч., 15.10 ч., 16 ч., 19.30 ч., 19.45 ч., 00.15 ч.,2.16 ч.

Спра­в­ки на тел.0106/ 6 64 35

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *