ТЪРГОВИЩЕ Е ОТЛИЧНИК ПО РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ, БЕЗ САНКЦИИ

„Стро­и­тел­с­т­во­то на ав­то­ма­ги­с­т­ра­ла „Хе­мус” ме­ж­ду п.в. Бе­ло­ко­пи­то­во и Бу­хо­в­ци ще за­вър­ши през 2021 г. В мо­мен­та се ра­бо­ти по тра­се с дъл­жи­на от 1.5 км. Уча­с­тъ­кът е тра­си­ран, от­с­т­ра­нен е ху­му­с­ни­ят пласт, раз­чи­с­т­ва се стро­и­тел­на­та пло­ща­д­ка, из­пъл­не­ни са из­ко­п­ни и взри­в­ни ра­бо­ти”, съ­о­б­щи ми­ни­с­тъ­рът на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие Пе­тя Ав­ра­мо­ва по вре­ме на ра­бо­т­но­то си по­се­ще­ние в Тър­го­ви­ще.

Тя уча­с­т­ва в ди­с­ку­си­я­та от пла­т­фор­ма­та за гра­ж­дан­с­ки ди­а­лог „Ев­ро­па в на­шия дом”, ка­то ак­цент в сре­ща­та бе да­ден на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие и зна­че­ни­е­то на ев­ро­пей­с­ка­та со­ли­дар­ност за раз­ви­ти­е­то на ре­ги­о­ни­те. Ми­ни­с­тър Ав­ра­мо­ва ра­зя­с­ни още, че из­г­ра­ж­да­не­то на ос­та­на­ли­те око­ло 15 км от ав­то­ма­ги­с­т­ра­ла­та се оча­к­ва да за­по­ч­не до края на та­зи го­ди­на. По ду­ми­те на ми­ни­с­тъ­ра 29 са де­ла­та, ко­и­то се во­дят от со­б­с­т­ве­ни­ци на зе­ми сре­щу ре­ше­ни­е­то за от­чу­ж­да­ва­не.

„Вси­ч­ки пър­ви за­се­да­ния са на­с­ро­че­ни през пър­ва­та по­ло­ви­на на 2019 г., а с три­ма от со­б­с­т­ве­ни­ци­те на имо­ти те­кат спо­ра­зу­ме­ния за обе­з­ще­тя­ва­не със зе­ме­дел­с­ка зе­мя”, ка­за още Пе­тя Ав­ра­мо­ва. И до­пъл­ни, че към мо­мен­та аген­ци­я­та по­д­го­т­вя об­ще­с­т­ве­на­та по­ръ­ч­ка за из­бор на оце­ни­тел, кой­то да из­го­т­ви до­к­ла­да за стой­но­с­т­на­та ра­в­но­с­ме­т­ка ме­ж­ду имо­ти­те – ча­с­т­на со­б­с­т­ве­ност, за­се­г­на­ти от тра­се­то на АМ “Хе­мус”, и пре­д­ло­же­ни­те за обе­з­ще­те­ние от Дър­жа­в­ния по­зем­лен фонд. По то­зи на­чин за стро­и­тел­с­т­во ще бъ­дат ос­во­бо­де­ни 51 имо­та в зем­ли­ща­та на се­ла­та Ма­ка­ри­о­пол­с­ко, Че­рен­ча, Гра­ди­ще и  Бу­хо­в­ци. Об­ща­та дъл­жи­на на тра­се­то от с. Бу­хо­в­ци до п. в. „Бе­ло­ко­пи­то­во” от при­о­ри­те­т­на­та за пра­ви­тел­с­т­во­то ма­ги­с­т­ра­ла е 16,32 км. Стой­но­ст­та на про­е­к­ти­ра­не­то и стро­и­тел­с­т­во­то е 119,8 млн. лв. без ДДС. Ав­то­ма­ги­с­т­рал­на­та от­се­ч­ка ще бъ­де с по две лен­ти за дви­же­ние в по­со­ка, две лен­ти за спи­ра­не, сре­д­на раз­де­ли­тел­на иви­ца, во­де­щи иви­ци и бан­ке­ти. Пре­д­ви­де­но е из­г­ра­ж­да­не­то на пъ­тен въ­зел „Бу­хо­в­ци” при пре­си­ча­не­то на АМ „Хе­мус” с пъ­тя Бу­хо­в­ци – Ма­ка­ри­о­пол­с­ко, ка­к­то и пъ­т­ни връ­з­ки с п.в. „Бе­ло­ко­пи­то­во” и с пъ­тя Тър­го­ви­ще – Вар­на. В рам­ки­те на про­е­к­та ще бъ­дат из­г­ра­де­ни съ­що 7 ви­а­ду­к­та, 10 сел­с­ко­с­то­пан­с­ки по­д­ле­за и мост над р. Па­ко­ша.

„На­ше­то же­ла­ние е да на­п­ра­вим вси­ч­ки пъ­ти­ща в Бъл­га­рия удо­б­ни и бе­зо­па­с­ни за пъ­ту­ва­не, но все пак се на­ла­га да се съ­о­б­ра­зя­ва­ме с на­ли­ч­ния фи­нан­сов ре­сурс”,ка­за пред ме­ди­и­те ми­ни­с­тър Ав­ра­мо­ва.

За Тър­го­ви­ще тя бе кон­к­ре­т­на, че през 2018 г. са ин­ве­с­ти­ра­ни око­ло 26 млн.лв. в по­до­б­ря­ва­не на пъ­т­на­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра, а по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Ре­ги­о­ни в ра­с­теж” са склю­че­ни 15 до­го­во­ра за бли­зо 33 млн.лв. Гра­до­на­чал­ни­кът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков и на­ро­д­ни­ят пре­д­с­та­ви­тел д-р Вен­ка Сто­я­но­ва съ­що при­ло­жи­ха ка­то при­мер ре­а­ли­зи­ра­ни­те про­е­к­ти и по­с­ти­г­на­то­то в по­с­ле­д­ни­те три го­ди­ни. „Ре­зул­та­ти­те са ви­ди­ми”, ка­те­го­ри­ч­ни бя­ха те. Ми­ни­с­тър Ав­ра­мо­ва за­я­ви още, че пра­ви­тел­с­т­во­то ще оси­гу­ри ну­ж­ни­те око­ло 30 млн.лв. за ре­монт на от­се­ч­ки­те По­по­во – Са­ди­на, Омур­таг – Ко­тел и Плъ­с­ти­на – Мен­ги­ше­во.

По вре­ме на сре­ща­та в Тър­го­ви­ще ста­на яс­но още, че ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­на­та об­ласт е ед­на от ше­ст­те но­ви те­ри­то­рии, ко­и­то от­го­ва­рят на ус­ло­ви­е­то в те­х­ни­те гра­ни­ци ВиК ус­лу­ги­те да се пре­до­с­та­вят от един ВиК опе­ра­тор, ко­е­то я пра­ви до­пу­с­ти­ма за по­лу­ча­ва­не на без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ от фон­до­ве­те на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз.

В ди­с­ку­си­я­та „Ев­ро­па в на­шия дом” взе­ха уча­с­тие още кме­тът на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, на­ро­д­ни­ят пре­д­с­та­ви­тел д-р Вен­ка Сто­я­но­ва, об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков, пре­д­с­та­ви­те­ли на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та, би­з­не­са, кме­то­ве от ця­ла­та тър­го­ви­щ­ка об­ласт.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *