1400 СЛАДКИ ЦЕЛУВКИ ЗА СВ. ВАЛЕНТИН В ТЪРГОВИЩЕ

С мно­же­с­т­во из­не­на­ди бе от­бе­ля­зан двой­ни­ят пра­з­ник 14 фе­в­ру­а­ри – Све­ти Ва­лен­тин и Три­фон За­ре­зан в Тър­го­ви­ще.

Мла­де­ж­ка­та стру­к­ту­ра на ГЕРБ – Тър­го­ви­ще по­с­ре­щ­на влю­бе­ни двой­ки, май­ки с де­чи­ца, при­я­те­ли, ус­ми­х­на­ти тър­го­ви­щен­ци пред ат­ра­к­ти­в­ния ба­ло­нен ма­кет, из­ра­бо­тен за Св.Ва­лен­тин ли­ч­но от тях.

Там вси­ч­ки же­ла­е­щи има­ха въз­мо­ж­но­ст­та да си на­п­ра­вят сним­ка за спо­мен и да за­па­зят то­зи пра­з­ни­чен миг. Въ­п­ре­ки сту­де­но­то вре­ме ар­ка­та във фор­ма­та на сър­це, раз­по­ло­же­на на пло­щад „Сво­бо­да” вне­се до­б­ро на­с­т­ро­е­ние и мно­го по­ло­жи­тел­ни емо­ции на двой­ния пра­з­ник.

Мла­де­ж­ка­та стру­к­ту­ра на ГЕРБ – Тър­го­ви­ще по­да­ри за 14 фе­в­ру­а­ри на тър­го­ви­щен­ци и 1400 сла­д­ки це­лу­в­ки. То­ва бе дру­га­та из­не­на­да на мла­де­жи­те, ко­и­то ста­ра­тел­но бя­ха по­д­го­т­ви­ли спе­ци­а­лен по­з­д­рав с по­с­ла­ние към вся­ко ед­но от сла­д­ки­те из­ку­ше­ния.

Мла­де­жи­те от ГЕРБ-Тър­го­ви­ще по­же­ла­ха мно­го лю­бов, хар­мо­ния и раз­би­ра­тел­с­т­во във вся­ко от­но­ше­ние, по­ве­че ис­к­ре­ни от­но­ше­ния и спо­де­ле­ни ми­го­ве на ща­с­тие ме­ж­ду хо­ра­та, не са­мо в пра­з­ни­ч­ни­те дни с по­вод, но и в еже­д­не­ви­е­то.

Об­щин­с­ки­ят ръ­ко­во­ди­тел на ПП ГЕРБ – Тър­го­ви­ще и зам.-об­ла­с­тен уп­ра­ви­тел Па­на­йот Ди­ми­т­ров за­е­д­но с об­щин­с­кия ръ­ко­во­ди­тел на ПП ГЕРБ-Омур­таг и об­ла­с­тен уп­ра­ви­тел на Тър­го­ви­ще Ми­т­ко Стай­ков по­з­д­ра­ви­ха мла­де­жи­те за ини­ци­а­ти­ва­та, по­же­ла­вай­ки им мно­го лю­бов и кра­си­ви мо­мен­ти за пра­з­ни­ка.

С.АЛЕКСИЕВА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *