ТЪРГОВИЩЕ – “РОМАНТИЧНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ”

Тър­го­ви­ще спе­че­ли при­за “Ро­ман­ти­ч­на сто­ли­ца на Бъл­га­рия” за 2019 го­ди­на. То­ва ста­на след ка­то бя­ха от­че­те­ни ре­зул­та­ти­те от ини­ци­а­ти­ва­та на кни­жар­ни­ци Хе­ли­кон и из­да­тел­с­ка къ­ща “Кръ­го­зор” за на­пи­с­ва­не на най-дъл­го­то лю­бо­в­но пи­с­мо.

Вдъ­х­но­ви­тел на кам­па­ни­я­та та­зи го­ди­на бе но­ва­та кни­га на Ха­лил Джу­б­ран “В гра­ди­ни­те на лю­бо­в­та”.

От 29 яну­а­ри до 10 фе­в­ру­а­ри във вся­ка от 29-те кни­жар­ни­ци от ве­ри­га­та в 20 гра­да на Бъл­га­рия все­ки по­се­ти­тел има­ше въз­мо­ж­ност да на­пи­ше свое лю­бо­в­но по­с­ла­ние или лю­бим ци­тат от кни­га.

На 13 фе­в­ру­а­ри, в кни­жар­ни­ца “Хе­ли­кон” на бул. “Ви­то­ша” в сто­ли­ца­та бя­ха от­че­те­ни ре­зул­та­ти­те. Лю­о­б­в­но­то по­с­ла­ние от вси­ч­ки кни­жар­ни­ци та­зи го­ди­на е с дъл­жи­на 236,63 ме­т­ра, ко­е­то е с бли­зо 13 ме­т­ра по­ве­че от пре­д­хо­д­но­то из­да­ние на кам­па­ни­я­та. С най-дъл­го пи­с­мо – 53 ме­т­ра, се от­ли­чи кни­жар­ни­ца Хе­ли­кон – Тър­го­ви­ще, а вто­ри са ко­ле­ги­те им от Ве­ли­ко Тър­но­во с 48,40 ме­т­ра.

Кни­жа­ри­те-по­бе­ди­те­ли спо­де­ли­ха и ня­кои ин­те­ре­с­ни слу­ч­ки по вре­ме на кам­па­ни­я­та. На­при­мер то­ва, че мо­ми­че от гра­да е на­пи­са­ла вър­ху бе­лия лист лю­бо­в­но есе, ко­е­то е дъл­го при­б­ли­зи­тел­но 2 ме­т­ра. А две мом­че­та – ше­с­то­к­ла­с­ни­ци, са на­пи­са­ли сво­и­те пър­ви лю­бо­в­ни тре­пе­ти, сво­и­те пър­ви лю­бо­в­ни по­с­ла­ния към ха­ре­с­ва­но­то мо­ми­че. Ед­но­то от тях е за­вър­ши­ло сво­и­те ду­ми с ри­сун­ка на сър­це, в ко­е­то е впи­са­ло: Е+А. “Бла­го­да­рим на вси­ч­ки тър­го­ви­щен­ци, ко­и­то се вклю­чи­ха в кам­па­ни­я­та и по­ка­за­ха, че в за­бър­за­ни­ят ни жи­вот има мя­с­то за спон­тан­на ро­ман­ти­ка”, ка­за­ха кни­жа­ри­те от “Хе­ли­кон”-Тър­го­ви­ще.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *