ЕДНА ПЕШЕХОДНА ОТСЕЧКА СЕ НУЖДАЕ ОТ СПЕШЕН РЕМОНТ

Ста­ва ду­ма за от­се­ч­ка­та от пе­ше­хо­д­ния мост над р.Вра­на по по­со­ка на цър­к­ва „Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­ч­но”.

Тя не е ре­мон­ти­ра­на от по­ве­че от по­ло­вин век. А от­се­ч­ка­та е не по­ве­че от 50-60 ме­т­ра. При ло­шо вре­ме ед­ва се пре­ми­на­ва през во­да и кал от ка­би­не­ти­те по ор­то­пе­дия до мо­с­т­че­то. Да не го­во­рим как пре­ми­на­ват та­зи мал­ка от­се­ч­ка май­ки­те с де­ца в де­т­с­ки ко­ли­ч­ки.

Ис­ка­ме да вяр­ва­ме, че в най-бли­з­ко вре­ме об­щин­с­ки­те вла­с­ти ще се за­е­мат с въ­п­ро­са за ре­мон­та на та­зи пъ­т­на от­се­ч­ка. И не­що ва­ж­но: не­ка та­ка бъ­де из­вър­шен ре­мон­тът, че да не се съ­би­ра во­да по пе­ше­хо­д­на­та пъ­те­ка и по мо­с­та!

Мар­га­ри­та Си­ме­о­но­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *