“НЯМАМЕ ОПЛАКВАНИЯ И НЕДОВОЛНИ КЛИЕНТИ…”

На 101.09% е из­пъл­нен го­ди­ш­ни­ят план за при­хо­ди­те на офи­са на НАП в Тър­го­ви­ще. То­ва ка­за пред ме­ди­и­те То­дор Ко­джа­ма­нов, на­чал­ник от­дел „Об­с­лу­ж­ва­не на кли­ен­ти” в тър­го­ви­щ­кия офис. По вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ция той ка­за още, че по­с­тъ­п­ле­ни­я­та по сме­т­ки­те на офи­са от да­нъ­ци и оси­гу­ри­тел­ни вно­с­ки през 2018 г. са 114 225 850 лв.

По ду­ми­те му, съ­б­ра­ни­те при­хо­ди са с 8,765 млн. лв. по­ве­че в сра­в­не­ние с те­зи през 2017 г.

„За из­ми­на­ла­та го­ди­на в офи­са са би­ли об­с­лу­же­ни 52 362 кли­ен­ти при сре­д­но вре­ме за из­ча­к­ва­не 3,07 мин. и сре­д­но вре­ме за об­с­лу­ж­ва­не 6,59 мин., ко­е­то е под об­щия нор­ма­тив от 20 мин. в На­ре­д­ба­та за ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но об­с­лу­ж­ва­не. Ня­ма­ме оп­ла­к­ва­ния и не­до­вол­ни кли­ен­ти, ко­е­то по­ка­з­ва ка­че­с­т­во­то на об­с­лу­ж­ва­не в на­шия офис”, спо­де­ли То­дор Ко­джа­ма­нов.

От­но­с­но но­ва­та вне­д­ре­на ус­лу­га за кли­ен­ти­те на ин­с­ти­ту­ци­я­та – пла­ща­не чрез тер­ми­нал­но ус­т­рой­с­т­во ПОС, са съ­б­ра­ли 1.151 млн. лв., ка­то през из­ми­на­ла­та 2018 г. са на­п­ра­ве­ни 1649 бр. та­ки­ва пла­ща­ния.

По вре­ме на бри­фин­га ста­на яс­но още, че до то­зи мо­мент са по­да­де­ни 558 де­к­ла­ра­ции за об­ла­га­не на до­хо­ди­те на фи­зи­че­с­ки­те ли­ца за 2018г.  по еле­к­т­ро­нен път, от ко­и­то 304 с ПИК, 820  де­к­ла­ра­ции за об­ла­га­не на до­хо­ди­те на фи­зи­че­с­ки­те ли­ца и 355 де­к­ла­ра­ции за об­ла­га­не с кор­по­ра­ти­в­ни да­нъ­ци по еле­к­т­ро­нен път.

Та­зи го­ди­на сро­кът за по­да­ва­не на де­к­ла­ра­ции за об­ла­га­не на до­хо­ди­те е 30 ап­рил. А 1 ап­рил е сро­кът за фир­ми­те, по­да­ва­щи де­к­ла­ра­ция за об­ла­га­не с кор­по­ра­ти­в­ни да­нъ­ци, ко­и­то са са­мо по еле­к­т­ро­нен път, с еле­к­т­ро­нен по­д­пис. То­дор Ко­джа­ма­нов ра­зя­с­ни още, че в офи­са на НАП-Тър­го­ви­ще до края на да­нъ­ч­на­та кам­па­ния ще се ра­бо­ти с т.нар. пла­ва­що ра­бо­т­но вре­ме, а в дни­те, в ко­и­то из­ти­чат сро­ко­ве – слу­жи­те­ли­те ще ра­бо­тят до­ка­то има кли­ен­ти в са­ло­на за об­с­лу­ж­ва­не.

Но­во­то та­зи го­ди­на е, че от 1 яну­а­ри 2019 г. хо­ра­та, ко­и­то са­ми вна­сят за­дъл­жи­тел­ни­те си здра­в­ни вно­с­ки и не са ре­ги­с­т­ри­ра­ни ка­то са­мо­о­си­гу­ря­ва­щи се по сми­съ­ла на КСО, дъл­жат ме­се­ч­но по 22,40 лв., тъй ка­то има нов раз­мер на ми­ни­мал­ния оси­гу­ри­те­лен до­ход – 560 лв. Ми­ни­мал­ни­ят ме­се­чен раз­мер на оси­гу­ри­тел­ния до­ход за ре­ги­с­т­ри­ра­ни­те зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­те­ли и тю­тю­но­п­ро­и­з­во­ди­те­ли за 2019 г. ве­че е 400 лв.

„За­п­ла­ща­не­то на да­нъ­ци­те и оси­гу­ри­тел­ни­те вно­с­ки ста­ва са­мо по бан­ков път, с по­щен­с­ки за­пис за пла­ща­не към бю­дже­та или по Ин­тер­нет. Без та­к­си е пла­ща­не­то на да­нъ­ци и оси­гу­ри­тел­ни вно­с­ки с бан­ко­ва кар­та по ин­тер­нет от стра­ни­ца­та на НАП, ка­к­то и чрез ПОС-тер­ми­на­ли­те в офи­си­те на Аген­ци­я­та. За­п­ла­ща­не­то на да­нък вър­ху до­хо­ди­те от фи­зи­че­с­ко ли­це на бан­ко­во ги­ше в офи­са на НАП е без­п­ла­т­но”, ка­за още на­чал­ник от­дел „Об­с­лу­ж­ва­не на кли­ен­ти”.

Об­ле­к­ча­ва­не на до­ку­мен­ти­те, ко­и­то се пре­д­с­та­вят при по­л­з­ва­не на да­нъ­ч­ни­те об­ле­к­че­ния за мла­ди се­мей­с­т­ва, за де­ца и за де­ца с ув­ре­ж­да­ния е сред но­во­с­ти­те през та­зи го­ди­на. Но­ви пра­ви­ла са съ­с­та­ве­ни при за­к­ръ­г­ля­ва­не на да­нъ­ка за до­в­на­ся­не по го­ди­ш­на­та да­нъ­ч­на де­к­ла­ра­ция, та­ка че дъл­жи­ми­ят да­нък за до­в­на­ся­не да е без сто­тин­ки.

От офи­са на НАП-Тър­го­ви­ще на­сър­ча­ват кли­ен­ти­те си да из­по­л­з­ват об­раз­ци­те на де­к­ла­ра­ции, пу­б­ли­ку­ва­ни на ин­тер­нет стра­ни­ца­та на ин­с­ти­ту­ци­я­та, тъй ка­то са в те­к­с­то­ви фор­мат и мо­гат да се по­пъл­ват на ком­пю­тър. А хар­ти­е­ни об­раз­ци са пре­д­ло­же­ни на мя­с­то в тър­го­ви­щ­кия офис.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *