ОГРОМЕН ИНТЕРЕС КЪМ ФИРМА “МЕБЕЛ СТИЛ” НА КЬОЛНСКИЯ ПАНАИР

Ме­ж­ду­на­ро­д­но­то при­съ­с­т­вие и из­но­сът през по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни са един от ос­но­в­ни­те дви­га­те­ли на бъл­гар­с­ко­то про­из­во­д­с­т­во.

Ка­то един от во­де­щи­те про­из­во­ди­те­ли на та­пи­ци­ра­на ме­бел в Бъл­га­рия, ба­зи­ра­но­то в Тър­го­ви­ще дру­же­с­т­во Ме­бел-Стил ООД за пе­та го­ди­на уча­с­т­ва в най-зна­чи­мо­то ме­ж­ду­на­ро­д­но из­ло­же­ние за ме­бе­ли в све­та, IMM, в не­м­с­кия град Кьолн.

В дни­те ме­ж­ду 14 и 20 яну­а­ри 2019 пре­д­с­та­ви­те­ли­те на Ме­бел Стил по­ка­за­ха в за­ла 5.1. на Кьолн­с­кия па­на­ир най-но­ви­те мо­де­ли на фир­ма­та, де­ло на еки­па от кон­с­т­ру­к­то­ри и ди­зай­не­ри. Тър­се­не­то на ме­ка ме­бел през по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни се за­сил­ва из­к­лю­чи­тел­но мно­го и не­с­лу­ча­ен бе­ше ог­ром­ни­ят ин­те­рес и при­е­ти­те по­ръ­ч­ки на щан­да от но­ви кли­ен­ти от ре­ди­ца дър­жа­ви, ме­ж­ду ко­и­то Ис­па­ния, Бел­гия, Обе­ди­не­ни­те Ара­б­с­ки Емир­с­т­ва, Ли­ван и дру­ги.

С тях дър­жа­ви­те, в ко­и­то Ме­бел Стил про­да­ва ус­пе­ш­но сво­я­та про­ду­к­ция на­ра­с­т­ват до над 25, на 4 кон­ти­нен­та. Ме­бел-Стил ООД е се­мей­на ком­па­ния, съ­з­да­де­на в Тър­го­ви­ще през 1995 г.  и е един от во­де­щи­те про­из­во­ди­те­ли на ме­ка ме­бел в Бъл­га­рия.

Дру­же­с­т­во­то раз­по­ла­га с 3 за­во­да – в Тър­го­ви­ще, Ма­ка­ри­о­пол­с­ко и По­по­во на об­ща площ от над 88 дка. Над 650 са за­е­ти­те във фир­ма­та, про­ду­к­ци­я­та се пре­д­ла­га в над 250 то­ч­ки в стра­на­та, а из­но­сът е над 45% от об­щия брой из­де­лия.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *