ОБЩИНСКА ГРИЖА ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ

В го­ди­ни­те на бъл­гар­с­ка­та де­мо­к­ра­ция след 1989 го­ди­на ста­на­ха мно­го ра­ди­кал­ни про­ме­ни в жи­во­та.

Къ­де ху­ба­ви, къ­де ло­ши. Но в ед­но на­п­ра­в­ле­ние – гри­жа­та към въз­ра­с­т­ни­те хо­ра, тя е из­к­лю­чи­тел­но не­за­ви­д­на, сла­ба, до­ри укор­но оби­д­на за ми­ли­о­ни­те пен­си­о­не­ри. С ед­на реч: най-ни­с­ки пен­сии не са­мо в Ев­ро­па, а и в по­ло­ви­на­та друг свят, скъ­по и пре­с­къ­по здра­ве­о­па­з­ва­не, не­до­с­тъ­п­ни за мно­го хо­ра хра­ни и ус­лу­ги и пр., и пр. И ко­га то­ва тре­во­ж­но ста­ту­к­во ще се про­ме­ни, един Го­с­под знае. След то­зи тъ­жен увод ис­кам все пак да ка­жа, че в на­ша­та Тър­го­ви­щ­ка об­щи­на от­но­ше­ни­е­то на ме­с­т­на­та власт към пен­си­о­не­ри­те е съ­в­сем дру­го, по­ло­жи­тел­но, за­т­ро­г­ва­що.

Още от вре­ме­то, ко­га­то за кмет на об­щи­на­та бе из­б­ран д-р Кра­си­мир Ми­рев за пен­си­о­нер­с­ко­то съ­с­ло­вие за­по­ч­на­ха до­б­ри дни. Мно­го мал­ко са гра­до­ве­те в стра­на­та, къ­де­то има от­к­ри­ти 10 клу­бо­ве на пен­си­о­не­ра. Вси­ч­ки те са от­ли­ч­но об­за­ве­де­ни, до­с­тъ­п­ни за хи­ля­ди­те въз­ра­с­т­ни хо­ра. Об­щи­на­та из­дър­жа ото­п­ле­ни­е­то, во­до­пол­з­ва­не­то, из­п­ла­ща въз­на­г­ра­ж­де­ния на до­ма­ки­ни­те /бар­ма­ни­те и хи­ги­е­ни­с­ти­те/, из­вър­ш­ва пер­ма­нен­т­ни ре­мон­ти и др. Да не го­во­рим, че ве­че над де­се­ти­на го­ди­ни вся­ка про­лет и ран­на есен се ор­га­ни­зи­рат сме­ни за пен­си­о­не­ри­те в по­чи­в­на­та ба­за на об­щи­на­та в Бал­чик, къ­де­то пре­кар­ват не­за­б­ра­ви­ми дни на чер­но­мо­ри­е­то сто­ти­ци пен­си­о­не­ри. По вре­ме на про­ле­т­ния па­на­ир се про­ве­ж­да и не­за­б­ра­ви­ми­ят фе­с­ти­вал „Лю­ля­ка ми за­ми­ри­са”.

Та­зи на­ло­жи­ла се тра­ди­ция про­дъл­жи мно­го ефе­к­ти­в­но и от се­га­ш­но­то об­щин­с­ко ръ­ко­во­д­с­т­во на­че­ло с кме­та д-р Да­рин Ди­ми­т­ров. Не­що по­ве­че, се­га и връ­з­ка­та ме­ж­ду пен­си­о­нер­с­ки­те клу­бо­ве и кме­т­с­ко­то ръ­ко­во­д­с­т­во е още по-ра­ци­о­нал­на и до­б­ра. Кме­тът ре­до­в­но се сре­ща с въз­ра­с­т­ни­те хо­ра в един или друг клуб, от­к­ро­ве­но се об­съ­ж­дат и ди­с­ку­ти­рат жи­тей­с­ки, зло­бо­д­не­в­ни про­б­ле­ми на гра­да и об­щи­на­та, тър­сят се по­зи­ти­в­ни ре­ше­ния. Осо­бе­но вни­ма­ние се об­ръ­ща на ху­до­же­с­т­ве­на­та са­мо­дей­ност, за ко­я­то об­щи­на­та от­де­ли сре­д­с­т­ва за ху­до­же­с­т­ве­ни­те ръ­ко­во­ди­те­ли и за уча­с­ти­е­то на съ­с­та­ви­те в раз­ли­ч­ни на­ци­о­нал­ни фе­с­ти­ва­ли и пра­з­нен­с­т­ва. И още мно­го мо­же да се из­ре­ж­да за по­ло­жи­тел­ни­те стъ­п­ки, ко­и­то про­ве­ж­да об­щин­с­ко­то ръ­ко­во­д­с­т­во.

Един­с­т­ве­но, ко­е­то тря­б­ва де­бе­ло да по­д­чер­та­ем е то­ва, че ръ­ко­во­д­с­т­ва­та и на са­ми­те пен­си­о­нер­с­ки клу­бо­ве тря­б­ва по-че­с­то да ка­нят на сре­щи и ди­с­ку­сии не са­мо кме­та и не­го­ви­те за­ме­с­т­ни­ци, а и об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци и ли­ч­но пре­д­се­да­те­ля на Об­щин­с­ки съ­вет г-жа Ха­ти­дже Али­е­ва. Имен­но та­ка дне­ш­ни­ят и ут­ре­ш­ни­ят ден на пен­си­о­не­ри­те в на­ша­та об­щи­на ще ста­ват все по-ин­те­ре­с­ни, кра­си­ви, на­де­ж­д­ни.

РА­ДО­С­ЛАВ ЧЕР­КЕ­ЗОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *