НИЩО НОВО И НИЩО РАЗЛИЧНО, НО…ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ И ПРИ НАС

Дъл­го вре­ме Тър­го­ви­ще бе­ше ед­но са­мо­т­но пе­т­но на кар­та­та на Бъл­га­рия сред ок­ръ­зи­те, обя­ви­ли гри­п­на епи­де­мия. От 29 яну­а­ри е обя­ве­на гри­п­на об­с­та­но­в­ка и при нас.

Спо­ред епи­де­ми­о­ло­зи­те, та­зи го­ди­на има по-мал­ко ре­ги­с­т­ри­ра­ни за­бо­ля­ва­ния и те са пре­дим­но сред хо­ра от сре­д­на и де­т­с­ка въз­раст. Обя­вя­ва­не­то на гри­п­на епи­де­мия пре­д­по­ла­га все­ки сам, от­го­вор­но да пре­д­па­з­ва се­бе си и окол­ни­те от евен­ту­ал­но за­ра­зя­ва­не, за­що­то ма­кар и еже­го­д­но и ма­со­во раз­про­с­т­ра­не­но, то­ва за­бо­ля­ва­не съ­в­сем не е за пре­не­б­ре­г­ва­не. То­ва, ко­е­то мо­жем да на­п­ра­вим е:

-Да из­бя­г­ва­ме по­се­ще­ния на ме­с­та, осо­бе­но струпване на много хора в за­т­во­ре­ни по­ме­ще­ния

-Да но­сим ма­с­ки, осо­бе­но хо­ра, ко­и­то ра­бо­тят с кли­ен­ти и па­ци­ен­ти. И ма­с­ки­те че­с­то да се сме­нят

-Да се за­па­сим с до­с­та­тъ­ч­но ко­ли­че­с­т­во ан­ти­се­п­ти­ч­ни кър­пи­ч­ки, с ко­и­то пе­ри­о­ди­ч­но да по­чи­с­т­ва­ме ръ­це­те си

-Да про­ве­т­ря­ва­ме че­с­то ста­и­те, в ко­и­то сто­им или ра­бо­тим

-Да уве­ли­чим раз­хо­д­ки­те на чист въз­дух сред при­ро­да­та

-Да но­сим то­п­ло об­ле­к­ло и обу­в­ки -Да кон­су­ми­ра­ме по­ве­че пло­до­ве и зе­лен­чу­ци При пър­ви сим­п­то­ми на грип не­за­ба­в­но тря­б­ва да се кон­сул­ти­ра­ме с ли­ч­ния ле­кар, без да из­ча­к­ва­ме и без да се са­мо­ле­ку­ва­ме. Ни­що но­во и ни­що раз­ли­ч­но, про­с­то да на­по­м­ним за по­ве­че ли­ч­но от­но­ше­ние и от­го­вор­ност към се­бе си и към окол­ни­те!

Ни­на Ан­д­ре­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *