ЛЕКАР – ЧЛЕН НА ТЕЛК, ОБВИНЯЕМ ЗА ПОДКУП

На 28.01.2019 г. в гр. Тър­го­ви­ще ле­кар­ка в ка­че­с­т­во­то си на длъ­ж­но­с­т­но ли­це – член на ТЕЛК към МБАЛ-Тър­го­ви­ще, в слу­же­б­но по­ме­ще­ние по вре­ме на ме­ди­цин­с­ко ос­ви­де­тел­с­т­ва­не е по­и­с­ка­ла и при­е­ла от 66-го­ди­шен па­ци­ент от се­ло в об­щи­на Омур­таг дар, кой­то не й се сле­д­ва, в раз­мер на 200 лв.  

Су­ма­та е би­ла при­е­та, за да из­вър­ши съ­ща­та дей­с­т­вия по слу­ж­ба: да бъ­де оп­ре­де­лен про­цент трай­но на­ма­ле­на ра­бо­то­с­по­со­б­ност на па­ци­ен­та – пре­с­тъ­п­ле­ние по чл. 301, ал. 1 от На­ка­за­тел­ния ко­декс.  Ве­д­на­га след по­лу­ча­ва­не на си­г­на­ла за ко­ру­п­ци­он­но­то дей­с­т­вие слу­жи­те­ли от се­к­тор „Про­ти­во­дей­с­т­вие на ико­но­ми­че­с­ка­та пре­с­тъ­п­ност” в ОД МВР-Тър­го­ви­ще са пре­д­п­ри­е­ли не­за­ба­в­ни опе­ра­ти­в­но-из­ди­ра­тел­ни и про­це­су­ал­но-сле­д­с­т­ве­ни дей­с­т­вия, в ре­зул­тат на ко­и­то при­е­ла­та го­ре­по­со­че­на­та су­ма е ус­та­но­ве­на сво­е­в­ре­мен­но. В хо­да на те­зи дей­с­т­вия ле­кар­ка­та е при­з­на­ла ав­тор­с­т­во­то си на спо­ме­на­то­то де­я­ние. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но бър­зо по­ли­цей­с­ко про­из­во­д­с­т­во по опи­са на ОД МВР-Тър­го­ви­ще. Вси­ч­ки дей­с­т­вия по раз­с­ле­д­ва­не­то се осъ­ще­с­т­вя­ват под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на про­ку­рор от Ок­ръ­ж­на про­ку­ра­ту­ра-Тър­го­ви­ще. На при­е­ла­та по­д­ку­па е по­в­ди­г­на­то об­ви­не­ние по чл. 301, ал.1 от На­ка­за­тел­ния ко­декс. Спря­мо нея е взе­та мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние „По­д­пи­с­ка”.

ПРЕ­С­ЦЕН­ТЪР НА

ОД МВР-ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *