КОЙ ИМА ПРАВО НА ХРАНИТЕЛНА ПОМОЩ?

Бъл­гар­с­ки  Чер­вен кръст-Тър­го­ви­ще про­дъл­жа­ва  раз­да­ва­не­то на хра­ни по Опе­ра­ти­в­на­та про­г­ра­ма на ЕС. На­по­м­ня , че пра­во­и­ма­щи са:

  1. Ли­ца и се­мей­с­т­ва, по­д­по­ма­га­ни по На­ре­д­ба № РД-07-5 от 2008 г. за ус­ло­ви­я­та и ре­да за от­пу­с­ка­не на це­ле­ва по­мощ за ото­п­ле­ние (2016 г.- 2017 г.);
  2. май­ки (оси­но­ви­тел­ки), ко­и­то по­лу­ча­ват ме­се­ч­ни по­мо­щи за от­г­ле­ж­да­не на де­те до на­вър­ш­ва­не на ед­на го­ди­на по ре­да на чл. 8, ал. 1 и 5 ЗСПД (м.юни 2018 г.); 3. ли­ца и се­мей­с­т­ва, по­лу­чи­ли ед­но­к­ра­т­на по­мощ за уче­ни­ци в пър­ви клас по чл. 10а ЗСПД (2017/ 2018);
  3. ли­ца с трай­ни ув­ре­ж­да­ния, с оп­ре­де­ле­но пра­во на чу­ж­да по­мощ, ко­и­то имат ни­с­ки ли­ч­ни до­хо­ди и по­лу­ча­ват ме­се­ч­на до­ба­в­ка за со­ци­ал­на ин­те­г­ра­ция по ЗИ­ХУ (м.юни 2018 г.);
  4. ли­ца и се­мей­с­т­ва, ко­и­то по­лу­ча­ват ме­се­ч­ни по­мо­щи за от­г­ле­ж­да­не на де­те с трай­но ув­ре­ж­да­не по ре­да на чл. 8д ЗСПД (м.юни 2018 г.);
  5. ли­ца и се­мей­с­т­ва, по­лу­чи­ли ед­но­к­ра­т­ни или ме­се­ч­ни по­мо­щи, пре­д­на­з­на­че­ни за пре­вен­ция и ре­ин­те­г­ра­ция, от­г­ле­ж­да­не на де­те­то при бли­з­ки и ро­д­ни­ни и в при­ем­ни се­мей­с­т­ва по ре­да и ус­ло­ви­я­та на Пра­вил­ни­ка за при­ла­га­не на За­ко­на за за­к­ри­ла на де­те­то (ППЗЗД) за пе­ри­о­да 01.01.2018-30.06.2018 г.;
  6. ли­ца и се­мей­с­т­ва, ин­ци­ден­т­но по­с­т­ра­да­ли от бе­д­с­т­вия и ава­рии при фор­с­ма­жор­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва, по­д­по­мо­г­на­ти с ед­но­к­ра­т­на по­мощ по ре­да на чл. 16 от Пра­вил­ни­ка за при­ла­га­не на За­ко­на за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не (ППЗСП), въз ос­но­ва на ус­та­но­ве­но­то ин­ди­ви­ду­ал­но ни­во на ма­те­ри­ал­но ли­ше­ние за пе­ри­о­да 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. Все­ки, кой­то от­го­ва­ря на те­зи кри­те­рии мо­же да по­лу­чи про­ду­к­ти­те си в хра­ни­тел­ния блок на МБАЛ-гр.Тър­го­ви­ще.

БЧК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *