БЮДЖЕТ 2019 – ПРИЕТ

При­е­ма­не­то на Бю­джет 2019 бе най-ва­ж­на­та до­к­ла­д­на за­пи­с­ка от ре­до­в­но­то за­се­да­ние на Об­щин­с­ки съ­вет – Тър­го­ви­ще, съ­с­то­я­ло се на 31.01.2019 г. В за­ла „Хр.Сам­са­ров” на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция 31 съ­ве­т­ни­ка гла­су­ва­ха при­е­ма­не­то на бю­дже­та с 27 „за”, 1 „въз­дър­жал се” и 3 „про­тив”.

Бли­зо 53 млн. лв. е ма­к­ро­рам­ка­та на бю­дже­та, ко­я­то тър­го­ви­щ­ки­те съ­ве­т­ни­ци об­съ­ди­ха и при­е­ха. Об­щи­ят раз­мер на при­хо­ди­те, с ко­и­то ще раз­по­ла­га об­щи­на Тър­го­ви­ще през 2019 г. е в раз­мер на 49 919 142 ле­ва.

Уве­ли­че­ни­е­то спря­мо 2018 г. е в раз­мер на 5 655 224 ле­ва, ко­е­то пре­д­с­та­в­ля­ва ръст от 12,78 % в сра­в­не­ние с на­чал­ния план на бю­дже­та от 2018 г.

Со­б­с­т­ве­ни­те при­хо­ди по про­е­к­то­бю­дже­та за 2019 г. въз­ли­зат на 12 015 695 лв., а най-го­лям от­но­си­те­лен дял в раз­хо­д­на­та част пре­д­с­та­в­ля­ват пла­ни­ра­ни­те раз­хо­ди за фун­к­ция „Об­ра­зо­ва­ние” в раз­мер на 22 908 739 ле­ва, ко­е­то по ду­ми­те на зам.-кме­та Ва­лен­тин Вел­чев е 46 % от об­щи­те раз­хо­ди.Бю­дже­т­ни­ят из­ли­шък от 2018 го­ди­на в раз­мер на 5 332 714 ле­ва, от ко­и­то 1 822 116 лв. в де­ле­ги­ра­ни от дър­жа­ва­та дей­но­с­ти и 3 510 598 лв. в ме­с­т­ни дей­но­с­ти.

„Бю­дже­тът на об­щи­на­та е ос­но­в­ния фи­нан­сов ин­с­т­ру­мент, чрез кой­то се по­с­ти­гат це­ли­те на об­щи­на­та за ре­а­ли­зи­ра­не на ос­но­в­ни­те при­о­ри­те­ти за из­пъл­не­ние на за­да­чи­те и по­до­б­ря­ва­не на ка­че­с­т­во­то на ус­лу­ги­те във фун­к­ци­и­те об­ра­зо­ва­ние, здра­ве­о­па­з­ва­не, со­ци­ал­но оси­гу­ря­ва­не, по­д­по­ма­га­не и гри­жи, жи­ли­щ­но стро­и­тел­с­т­во, бла­го­у­с­т­рой­с­т­во, ко­му­нал­но сто­пан­с­т­во и опа­з­ва­не на окол­на­та сре­да, кул­ту­ра, спорт, по­чи­в­ни дей­но­с­ти и ре­ли­ги­о­з­но де­ло, ико­но­ми­че­с­ки дей­но­с­ти и ус­лу­ги, не­об­хо­ди­ми за жи­те­ли­те на об­щи­на Тър­го­ви­ще, ка­к­то и ка­пи­та­ло­ва­та про­г­ра­ма, оси­гу­ре­на със сре­д­с­т­ва от бю­дже­та”, ка­за пред об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци кме­тът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров.

Той за­я­ви още, че бю­дже­тът е ба­лан­си­ран, с яс­но за­ло­же­ни це­ли и при­о­ри­те­ти в не­го.

По вре­ме на ре­до­в­но­то за­се­да­ние об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци одо­б­ри­ха до­к­ла­д­на­та ка­са­е­ща, уве­ли­че­ние на ин­ди­ви­ду­ал­ни­те ос­но­в­ни ме­се­ч­ни за­п­ла­ти на кме­та на об­щи­на­та и кме­то­ве на кме­т­с­т­ва в об­щи­на Тър­го­ви­ще с 10%, за­па­з­вай­ки и до­се­га дей­с­т­ва­щия мо­дел, при кой­то се за­п­ла­ща до­пъл­ни­тел­но ме­се­ч­но въз­на­г­ра­ж­де­ние в про­цент вър­ху ос­но­в­на­та за­п­ла­та за при­до­бит тру­дов стаж и про­фе­си­о­на­лен опит.

Та­ка ста­на яс­но, че ин­ди­ви­ду­ал­на­та ос­но­в­на ме­се­ч­на за­п­ла­та на кме­та на Об­щи­на Тър­го­ви­ще, счи­та­но от 01.01.2019 г., е в раз­мер на 2662.00 лв.Вхо­ди­те­лят на до­к­ла­д­на­та за­я­ви, че ре­ше­ни­е­то се пре­д­ла­га след из­вър­шен об­с­то­ен ана­лиз и въз­мо­ж­ност за от­де­ля­не на не­об­хо­ди­ми­те сре­д­с­т­ва.

При­е­ти бя­ха още до­к­ла­д­ни за­пи­с­ки, свър­за­ни с го­ди­ш­ния от­чет за из­пъл­не­ние на Про­г­ра­ма­та за уп­ра­в­ле­ние през ман­дат 2015-2019 г., за пе­ри­о­да 01.01.2018 – 31.12.2018 г., от­чет за съ­с­то­я­ни­е­то на об­щин­с­ка­та со­б­с­т­ве­ност и ре­зул­та­ти­те от не­й­но­то уп­ра­в­ле­ние през 2018 г., но­ва На­ре­д­ба за ус­ло­ви­я­та, ре­да и кри­те­ри­и­те за фи­нан­со­во по­д­по­ма­га­не на спор­т­ни­те клу­бо­ве на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Тър­го­ви­ще,   план за дей­с­т­вие за об­щин­с­ки­те кон­це­сии и др.

С. АЛЕКСИЕВА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *