18 ДОКЛАДНИ НА ОБЩИНСКАТА СЕСИЯ В ЧЕТВЪРТЪК

18 до­к­ла­д­ни са вне­се­ни от ръ­ко­во­д­с­т­во­то на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция за пър­во­то за­се­да­ние на ме­с­т­ния пар­ла­мент, ко­е­то ще се про­ве­де на 31 яну­а­ри. Сред тях са бю­дже­тът на Об­щи­на­та за 2019 г., ка­к­то и го­ди­ш­на­та про­г­ра­ма за уп­ра­в­ле­ние на об­щин­с­ки­те имо­ти и план за дей­с­т­вие за об­щин­с­ки­те кон­це­сии.

Ме­с­т­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция пре­д­ла­га за раз­г­ле­ж­да­не и при­е­ма­не  но­ва На­ре­д­ба за ус­ло­ви­я­та, ре­да и кри­те­ри­и­те за фи­нан­со­во по­д­по­ма­га­не на спор­т­ни­те клу­бо­ве на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Тър­го­ви­ще.

Ед­на от ос­но­в­ни­те про­ме­ни пре­д­ви­ж­да раз­ме­рът на фи­нан­со­во­то по­д­по­ма­га­не за един спор­тен клуб да не пре­ви­ша­ва 18% от об­щия раз­мер на сре­д­с­т­ва­та, ко­и­то Об­щи­на­та от­де­ля за сти­му­ли­ра­не на клу­бо­ве­те. През та­зи го­ди­на ме­с­т­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция е за­ло­жи­ла 70 000 лв. за та­зи цел, ко­е­то е с 10 000 лв. по­ве­че в сра­в­не­ние с 2018 г.

Пре­д­ла­га се още из­ме­не­ние и до­пъл­не­ние на Си­с­те­ма от пра­ви­ла и кри­те­рии за при­ем на уче­ни­ци в пър­ви клас. Спо­ред но­ви­те те­к­с­то­ве пър­во­к­ла­с­ни­ци­те ще по­лу­ча­ват пре­фе­рен­ции при кла­си­ра­не­то за при­ем, ако имат брат и/или се­с­т­ра в съ­що­то уче­б­но за­ве­де­ние, за ко­е­то кан­ди­да­т­с­т­ват.

Ако бра­тът и/или се­с­т­ра­та са под 12 го­ди­ни пък, то пър­во­ла­ци­те ще бъ­дат при­е­ма­ни ав­то­ма­ти­ч­но. Пред Об­щин­с­кия съ­вет ще бъ­дат пре­д­с­та­ве­ни от­че­ти­те на кме­та д-р Да­рин Ди­ми­т­ров за тре­та­та го­ди­на от уп­ра­в­лен­с­кия ман­дат,                                                                                    то­зи за съ­с­то­я­ни­е­то на об­щин­с­ка­та со­б­с­т­ве­ност и ре­зул­та­ти­те от не­й­но­то уп­ра­в­ле­ние през 2018 г. и дру­ги.

Вси­ч­ки до­к­ла­д­ни за се­си­я­та на Об­щин­с­кия съ­вет и гра­фи­кът на за­се­да­ни­я­та на по­с­то­ян­ни­те ко­ми­сии са пу­б­ли­ку­ва­ни на уе­б­сай­та на Об­щи­на Тър­го­ви­ще: https://www.targovishte.bg/reports.php

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *