БРИФИНГ В МВР

По вре­ме на бри­финг в ОД МВР-Тър­го­ви­ще бя­ха връ­че­ни на­г­ра­ди­те на три де­ца, уча­с­т­ва­ли в На­ци­о­нал­ния кон­курс за ри­сун­ка „По­ли­ца­ят е мой при­я­тел и учи­тел”.

С вто­ра на­г­ра­да от кон­кур­са е удо­с­то­е­на пе­то­к­ла­с­ни­ч­ка­та Си­я­на Бо­ри­со­ва от II СУ „Проф.Ни­ко­ла Ма­ри­нов” – Тър­го­ви­ще. А по­о­щ­ре­ния са из­п­ра­те­ни за ри­сун­ки­те на Ни­ляй­да Ну­рай, уче­ни­ч­ка в съ­що­то учи­ли­ще и Се­вил Са­б­ри­е­ва, въз­пи­та­ни­ч­ка на ОУ „Н.Ва­п­ца­ров” – гр.По­по­во. Гра­мо­ти­те и пре­д­ме­т­ни­те на­г­ра­ди на мла­ди­те ху­до­ж­ни­ч­ки им бя­ха връ­че­ни от ко­ми­сар Ма­ри­ян Ми­хай­лов, зам. ди­ре­к­тор на ОД МВР, гл. инсп. Иван Але­к­сан­д­ров от от­дел „Ох­ра­ни­тел­на по­ли­ция” и ко­ми­сар Ди­ми­тър Ди­ми­т­ров, на­чал­ник в съ­щия от­дел. След це­ре­мо­ни­я­та по на­г­ра­ж­да­ва­не по­ли­ца­и­те пре­д­с­та­ви­ха ре­зул­та­ти­те от ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но-на­ка­за­тел­на­та дей­ност в се­к­тор „Пъ­т­на по­ли­ция” за по­с­ле­д­ния ме­сец на 2018 г. и от пре­д­п­ри­е­ти­те мер­ки за опа­з­ва­не на об­ще­с­т­ве­ния ред по вре­ме на ма­со­ви­те ме­ро­п­ри­я­тия в об­ла­ст­та, свър­за­ни с от­бе­ля­з­ва­не на тра­ди­ци­он­ни­те зим­ни пра­з­ни­ци. „През де­кем­в­ри 2018 г. на те­ри­то­ри­я­та на ОД МВР-Тър­го­ви­ще са ре­ги­с­т­ри­ра­ни об­що 34 пъ­т­но-тран­с­пор­т­ни про­из­ше­с­т­вия, ка­то две от тях са те­ж­ки. В тях са по­с­т­ра­да­ли два­ма ду­ши, но за­ги­на­ли ня­ма – те­зи по­ка­за­те­ли са по-до­б­ри от съ­шия пе­ри­од на пре­д­хо­д­на­та 2017-та го­ди­на”, за­я­ви пред ме­ди­и­те ко­ми­сар Ми­хай­лов. 2 246 пък са на­ру­ше­ни­я­та на За­ко­на за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та, ка­то 836 са свър­за­ни с не­с­па­з­ва­не на ско­ро­с­т­ни­те ре­жи­ми.

От ОД МВР – Тър­го­ви­ще съ­о­б­щи­ха още, че за съ­щия от­че­тен пе­ри­од /12.2018 г./ са ус­та­но­ве­ни 9 во­да­чи, уп­ра­в­ля­ва­ли МПС след упо­т­ре­ба на ал­ко­хол, 6 – под въз­дей­с­т­ви­е­то на на­р­ко­ти­ч­ни ве­ще­с­т­ва или те­х­ни ана­ло­зи, и 7 – уп­ра­в­ля­ва­ли пре­во­з­но сре­д­с­т­во, без да при­те­жа­ват сви­де­тел­с­т­во за уп­ра­в­ле­ние на МПС. „Най-го­ля­мо­то кон­с­та­ти­ра­но за ме­се­ца пре­ви­ша­ва­не на ма­к­си­мал­но до­пу­с­ти­ма­та ско­рост в на­се­ле­но мя­с­то при уп­ра­в­ле­ние на МПС е 57 км/ч, а из­вън на­се­ле­но мя­с­то – пре­ви­ша­ва­не с 90 км на ма­к­си­мал­но до­пу­с­ти­ма­та ско­рост”, от­че­те пред ме­ди­и­те гл.инсп. Иван Але­к­сан­д­ров. В 16 слу­чая е пре­д­п­ри­е­то вре­мен­но от­не­ма­не на сви­де­тел­с­т­во за уп­ра­в­ле­ние на МПС на во­да­чи­те с кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол в из­ди­ша­ния от тях въз­дух над 0,5 про­ми­ла.

По вре­ме на бри­фин­га ста­на яс­но още, че в об­ла­с­т­на­та ди­ре­к­ция пре­д­с­то­ят кон­кур­си за на­з­на­ча­ва­не на ра­бо­та за 21 сво­бо­д­ни по­зи­ции /по­ли­цаи, мла­д­ши кон­т­ро­льо­ри, ра­зу­з­на­ва­чи, по­ли­цей­с­ки ин­с­пе­к­то­ри/.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *