Официално бе открита сградата на Първо ОУ “Хр.Ботев” в Търговище

Днес официално бе открита модернизираната сграда на I ОУ „Христо Ботев” в гр. Търговище. Специално за повода на официалната церемония присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Продължете да четете Официално бе открита сградата на Първо ОУ “Хр.Ботев” в Търговище

ВРЕМЕННО ОГРАНИЧАВАТ ПАРКИРАНЕТО НА МПС

Временно се въвеждат някои ограничения за паркирането на МПС във връзка с тържественото честване на Освобождението на гр. Търговище

Във връзка с отбелязването на 141-вата годишнина от Oсвобождението на гр. Търговище и провеждането на шествие и поклонение пред Mорената в квартал“Вароша“ и пред паметника на генерал Казимир Ернрот  на ул. „Трети март“ в града, от РУ-Търговище отправят молба към гражданите на Търговище с цел да не се създават затруднения при провеждане на тези мероприятия, да не паркират личните си автомобили, както следва:

Продължете да четете ВРЕМЕННО ОГРАНИЧАВАТ ПАРКИРАНЕТО НА МПС

ОТ ДРАМАТА НА РОБСТВОТО ДО ОСВОБОЖДЕНИЕТО

От­но­во е за­ве­т­на­та да­та 29  яну­а­ри. Де­нят на тър­го­ви­щ­ко­то Ос­во­бо­ж­де­ние. И от­но­во ще ни съ­бе­ре па­ме­т­но­то мя­с­то, над ко­е­то бди бъл­гар­с­ки­ят храм. Продължете да четете ОТ ДРАМАТА НА РОБСТВОТО ДО ОСВОБОЖДЕНИЕТО

ЧУВСТВОТО НА РОДОЛЮБИЕ – ТО ТРУДНО СЕ ОПИСВА С ДУМИ…

Тру­д­но мо­жем да от­к­ри­ем тол­ко­ва съ­ще­с­т­ве­но, тол­ко­ва зна­чи­мо и в съ­що­то вре­ме тол­ко­ва ре­а­ли­с­ти­ч­но сли­ва­не на ис­то­ри­че­с­ко­то ми­на­ло и на­с­то­я­що­то съ­в­ре­мие, ка­к­то в ини­ци­а­ти­ви­те и дей­но­ст­та на На­ци­о­нал­но­то дру­же­с­т­во „Тра­ди­ция”.  Продължете да четете ЧУВСТВОТО НА РОДОЛЮБИЕ – ТО ТРУДНО СЕ ОПИСВА С ДУМИ…

ЛЮБОВ С НАМИГВАНЕ

2018-та си оти­де,но но­ва­та го­ди­на е още в на­ча­ло­то си и за­що да не се по­о­бър­нем за мъ­ни­ч­ко на­зад и да се ус­ми­х­нем ве­д­ро, до­б­ро­же­ла­тел­но – иро­ни­ч­но, да­же и по­у­чи­тел­но на ня­кои не­щи­ца. Продължете да четете ЛЮБОВ С НАМИГВАНЕ

НОВОТО ИЗКУСТВО – РИСУНКИ ВЪРХУ ТЯЛО, ЗАЩО ПЪК НЕ?!

Да из­по­л­з­ваш тя­ло­то си ка­то пла­т­но за ри­сун­ка – стран­но или но­ва­тор­с­ки ин­те­ре­с­но Ви се стру­ва? На то­зи въ­п­рос по­тър­си­х­ме от­го­вор от един бо­ди­арт тво­рец. Продължете да четете НОВОТО ИЗКУСТВО – РИСУНКИ ВЪРХУ ТЯЛО, ЗАЩО ПЪК НЕ?!

ОСВЕТЕН БЕ ОБНОВЕНИЯТ КУКЛЕН ТЕАТЪР

Ку­к­ле­ни­ят те­а­тър в Тър­го­ви­ще по­с­ре­щ­на сво­и­те пър­ви го­с­ти в об­но­ве­на­та си сгра­да. Офи­ци­ал­но бе да­ден старт на пре­д­с­та­в­ле­ни­я­та за най-мал­ка­та пу­б­ли­ка. Ста­в­ро­фо­рен ико­ном Сла­в­чо Про­да­нов от­с­лу­жи во­до­с­вет за здра­ве и бла­го­ден­с­т­вие на Ку­к­ле­ния те­а­тър и ра­бо­те­щия в не­го екип. Продължете да четете ОСВЕТЕН БЕ ОБНОВЕНИЯТ КУКЛЕН ТЕАТЪР

18 ДОКЛАДНИ НА ОБЩИНСКАТА СЕСИЯ В ЧЕТВЪРТЪК

18 до­к­ла­д­ни са вне­се­ни от ръ­ко­во­д­с­т­во­то на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция за пър­во­то за­се­да­ние на ме­с­т­ния пар­ла­мент, ко­е­то ще се про­ве­де на 31 яну­а­ри. Сред тях са бю­дже­тът на Об­щи­на­та за 2019 г., ка­к­то и го­ди­ш­на­та про­г­ра­ма за уп­ра­в­ле­ние на об­щин­с­ки­те имо­ти и план за дей­с­т­вие за об­щин­с­ки­те кон­це­сии. Продължете да четете 18 ДОКЛАДНИ НА ОБЩИНСКАТА СЕСИЯ В ЧЕТВЪРТЪК