ПП ГЕРБ-ТЪРГОВИЩЕ С ДАРЕНИЕ ЗА АГ ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ

Об­щин­с­ко­то ръ­ко­во­д­с­т­во на ПП ГЕРБ – Тър­го­ви­ще връ­чи съ­б­ра­ни­те сре­д­с­т­ва от го­ди­ш­но­то ко­ле­д­но тър­же­с­т­во на ди­ре­к­то­ра на МБАЛ – Тър­го­ви­ще д-р Иван Све­тул­ков.

Да­ре­ни­е­то е пре­д­на­з­на­че­но за за­ку­пу­ва­не на нов ку­вьоз за Аку­ше­ро-ги­не­ко­ло­ги­ч­но­то от­де­ле­ние на бол­ни­ца­та. Об­щин­с­ки­ят ръ­ко­во­ди­тел на ПП ГЕРБ Па­на­йот Ди­ми­т­ров, за­е­д­но с об­щин­с­кия ор­га­ни­за­ци­о­нен се­к­ре­тар на пар­ти­я­та Та­ня Стан­ко­ва и Га­ли­на Га­ор­ги­е­ва, член на об­щин­с­ко­то ръ­ко­во­д­с­т­во, ли­ч­но връ­чи­ха съ­б­ра­ни­те сре­д­с­т­ва на д-р Све­тул­ков с по­же­ла­ни­е­то да има по­ве­че но­во­ро­де­ни, а еки­път на АГО да е все та­ка все­о­т­да­ен в гри­жи­те към най-мал­ки­те па­ци­ен­ти и те­х­ни­те май­ки. „Бла­го­да­ря Ви за то­зи жест, не­ка та­ки­ва ини­ци­а­ти­ви бъ­дат по­с­ле­д­ва­ни и да са при­мер за то­ва, че с об­щи уси­лия и же­ла­ние се по­с­ти­га да­де­на цел”, за­я­ви по вре­ме на сре­ща­та д-р Иван Све­тул­ков. По ду­ми­те му, вся­ка по­мощ е от зна­че­ние, ко­га­то има ка­у­за за не­що до­б­ро и по­ле­з­но. Д-р Све­тул­ков спо­де­ли пред об­щин­с­ко­то ръ­ко­во­д­с­т­во на ПП ГЕРБ – Тър­го­ви­ще за про­б­ле­ми­те, пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва­та и но­во­с­ти­те в МБАЛ – Тър­го­ви­ще. При­по­м­ня­ме, че в да­ри­тел­с­ка­та ини­ци­а­ти­ва се вклю­чи­ха 250 чле­но­ве от пет­те об­щин­с­ки стру­к­ту­ри на ПП ГЕРБ в об­ла­ст­та, ка­к­то и об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци от ПП ГЕРБ-Тър­го­ви­ще.

СИМОНА АЛЕКСИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *