НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

В за­се­да­тел­на­та за­ла на Об­ла­с­т­на ди­ре­к­ция „Зе­ме­де­лие” Тър­го­ви­ще се про­ве­де ра­бо­т­на сре­ща с ди­ре­к­то­ри­те на сре­д­ни­те учи­ли­ща, ко­и­то осъ­ще­с­т­вя­ват при­ем след VII клас.

На нея при­съ­с­т­ва­ха об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел на Тър­го­ви­ще г-н Ми­т­ко Стай­ков, пре­д­с­та­ви­те­ли на би­з­не­са и ра­бо­то­да­тел­с­ки ор­га­ни­за­ции, ек­с­пер­ти от три­те Бю­ра по тру­да в об­ла­ст­та, от об­щин­с­ки­те ад­ми­ни­с­т­ра­ции и др. Сре­ща­та се ор­га­ни­зи­ра от Ре­ги­о­нал­но­то уп­ра­в­ле­ние на об­ра­зо­ва­ни­е­то. Ди­ре­к­то­ри­те на 14 учи­ли­ща пре­д­с­та­ви­ха мо­ти­ви­те и пре­д­ло­же­ни­я­та си за про­фе­си­и­те и спе­ци­ал­но­с­ти­те, ко­и­то пре­д­ла­гат да бъ­дат вклю­че­ни в дър­жа­в­ния план-при­ем (ДПП) за уче­б­на­та 2019/2020 го­ди­на. Пре­д­ло­же­ни­я­та им са съ­о­б­ра­зе­ни с по­т­ре­б­но­с­ти­те на па­за­ра на тру­да, с ин­те­ре­си­те на уче­ни­ци­те, ка­к­то и с Пра­ви­ла­та за пла­ни­ра­не и ре­а­ли­зи­ра­не на ДПП, ко­и­то та­зи го­ди­на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то из­го­т­ви в по­мощ на об­ра­зо­ва­тел­ни­те ин­с­ти­ту­ции.

„Еже­д­не­в­но се сре­щам с би­з­не­са по раз­ли­ч­ни по­во­ди. Ед­но е яс­но – има­ме не­до­с­тиг на ра­бо­т­на ръ­ка. За да се слу­ч­ват не­ща­та оба­че, ди­ре­к­то­ри­те на учи­ли­ща­та и пре­д­с­та­ви­те­ли­те на би­з­не­са тря­б­ва да вър­вят ръ­ка за ръ­ка и да си съ­т­ру­д­ни­чат вза­им­но”, за­я­ви об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел. Той по­съ­ве­т­ва ди­ре­к­то­ри­те да пре­зен­ти­рат пред ро­ди­те­ли­те по най-при­в­ле­ка­тел­ния на­чин спе­ци­ал­но­с­ти­те, ко­и­то учи­ли­ща­та пре­д­ла­гат, ка­то на­б­ле­г­нат на въз­мо­ж­на­та про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция на за­вър­ш­ва­щи­те. В края на сре­ща­та ек­с­перт от Бю­ро­то по тру­да в Тър­го­ви­ще пре­д­с­та­ви на­к­ра­т­ко най-тър­се­ни­те про­фе­сии, спо­ред про­ве­де­ни ан­ке­т­ни про­у­ч­ва­ния сред ра­бо­то­да­те­ли за по­т­ре­б­но­с­ти­те от ква­ли­фи­ци­ра­на ра­бо­т­на ръ­ка. Пре­д­с­та­ви­те­ли­те на би­з­не­са съ­що взе­ха от­но­ше­ние, ка­то по­д­чер­та­ха, че из­пи­т­ват го­ля­ма ну­ж­да от до­б­ре по­д­го­т­ве­ни спе­ци­а­ли­с­ти в раз­ли­ч­ни сфе­ри.

пресцентър на областна администрация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *