КМЕТЪТ Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ ОТЧЕТЕ СВОЯ ТРИГОДИШЕН УСПЕШЕН МАНДАТ

Кме­тът на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин Ди­ми­т­ров пре­д­с­та­ви пу­б­ли­ч­но от­че­та за тре­та­та го­ди­на от ман­да­та си. В при­съ­с­т­ви­е­то на своя екип, об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци, ди­ре­к­то­ри на ин­с­ти­ту­ции, гра­ж­да­ни и ме­дии д-р Ди­ми­т­ров ак­цен­ти­ра вър­ху из­пъл­не­ни­е­то по за­ло­же­ни­те це­ли от уп­ра­в­лен­с­ка­та му про­г­ра­ма и ця­ло­с­т­на­та дей­ност за 2018 го­ди­на.

Ка­че­с­т­ве­на про­мя­на при уп­ра­в­ле­ни­е­то на об­щи­на­та – ус­ко­ря­ва­не тем­по­то на раз­ви­тие, ге­не­ри­ра­не на но­ви идеи, сбли­жа­ва­не на об­щ­но­ст­та, пу­б­ли­ч­ност и ин­фор­ми­ра­ност, ак­ти­вен ди­а­лог с гра­ж­да­ни­те, би­з­не­са и по­ли­ти­че­с­ки­те фор­ма­ции – на те­зи за­ло­же­ни це­ли д-р Ди­ми­т­ров обър­на вни­ма­ние по вре­ме на сво­я­та пре­зен­та­ция. Той ак­цен­ти­ра на ос­но­в­ни­те мо­мен­ти в уп­ра­в­ле­ни­е­то през 2018 го­ди­на с при­о­ри­те­ти. Пър­ви­ят сред тях бе мо­дер­на тран­с­пор­т­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра, в кой­то кме­тът при­по­м­ни за из­пъл­не­ни­те про­е­к­ти по ОП „Ре­ги­о­ни в ра­с­теж”, вклю­ч­ва­щи ул.”Гла­д­с­тон”, ул. „Ве­ли­ко Тър­но­во”, ул. „Тре­ти март” /до Око­ло­в­ръ­с­т­но­то/ и бул. „Сю­рен”, въ­ве­ж­да­не­то в ек­с­п­ло­а­та­ция на кръ­го­ви­те кръ­с­то­ви­ща на бул. „Ми­т­ро­по­лит Ан­д­рей” и бул. „Але­к­сан­дър Стам­бо­лий­с­ки”, из­пъл­не­на­та ре­ха­би­ли­та­ция на ули­ци в де­сет се­ла от об­щи­на­та на стой­ност 500 хил.лв. и др.

Кон­ку­рен­то­с­по­со­б­на ико­но­ми­ка и мо­дер­но сел­с­ко­с­то­пан­с­т­во бе вто­ри­ят при­о­ри­тет в пу­б­ли­ч­ния от­чет на кме­та. „След про­ве­ден търг са склю­че­ни 68 до­го­во­ра за об­щин­с­ки зе­ме­дел­с­ки зе­ми за на­ем и арен­да.Об­що при­хо­ди­те през 2018 г. от до­го­во­ри за та­к­си и об­щин­с­ки зе­ми са в раз­мер на над 700 хил. лв.”, от­бе­ля­за д-р Ди­ми­т­ров.

Той из­ка­за бла­го­дар­ност към ме­с­т­ния би­з­нес, кой­то ин­ве­с­ти­ра за ико­но­ми­ка­та на Тър­го­ви­ще, ка­к­то и на чу­ж­де­с­т­ран­ния за про­я­ве­ния ин­те­рес и от­к­ри­ва­не­то на но­ви ра­бо­т­ни ме­с­та. По вре­ме на от­че­та бе при­по­м­не­но още, че през 2018 г. са въ­ве­де­ни в ек­с­п­ло­а­та­ция 20 но­ви жи­ли­щ­ни сгра­ди, а по дан­ни на ГРАО жи­те­ли­те на Тър­го­ви­ще се уве­ли­ча­ват.

Гра­до­на­чал­ни­кът ак­цен­ти­ра и вър­ху при­к­лю­ч­ва­не­то на из­пъл­не­ни­е­то по об­но­вя­ва­не на об­ра­зо­ва­тел­на­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра за над 9 млн.лв., вклю­ч­ва­щи ДГ „При­ка­з­ка”, Пър­во ОУ „Хри­с­то Бо­тев” и Де­т­с­ка яс­ла „Пър­ви юни”.

В пре­зен­та­ци­я­та си кме­тът бе вклю­чил още ре­но­ви­ра­не­то на тро­то­а­ри­те, по­д­мя­на­та на ра­с­ти­тел­но­ст­та, бла­го­у­с­т­рой­с­т­ве­ни­те дей­но­с­ти в мал­ки­те на­се­ле­ни ме­с­та, об­но­вя­ва­не­то на але­и­те в парк „Бо­ро­во око”, раз­ши­ря­ва­не­то на ви­де­о­си­с­те­ма­та в гра­да, кон­т­рол­на­та дей­ност, уве­ли­че­ния брой на но­во­де­к­ла­ри­ра­ни­те до­ма­ш­ни жи­во­т­ни, за­ку­пе­на­та но­ва те­х­ни­ка за хи­ги­е­ни­зи­ра­не и сме­то­съ­би­ра­не, гри­жа­та за де­ца и мла­де­жи с изя­ве­ни та­лан­ти, за въз­ра­с­т­ни­те хо­ра, про­е­к­ти­те в со­ци­ал­на­та сфе­ра и др.

„Вси­ч­ко то­ва е ра­бо­та, ра­бо­та и пак ра­бо­та. Ние ще про­дъл­жим да ра­бо­тим за на­шия град, а ко­га­то ста­ва въ­п­рос за Тър­го­ви­ще вси­ч­ки об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци гла­су­ват в ин­те­рес на гра­да ни”, ка­за гра­до­на­чал­ни­кът.

До­к­ла­д­на­та с от­че­та за свър­ше­но­то през 2018 г. ще бъ­де гле­да­на на пър­ва­та за 2019 г. об­щин­с­ка се­сия/ на 31 яну­а­ри/.

„Вси­ч­ки те­зи не­ща мо­же­ха да се слу­чат са­мо с кмет ка­то Да­рин Ди­ми­т­ров. Той и еки­път му за­с­лу­жа­ват ува­же­ние за на­п­ра­ве­но­то”, ка­за об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел на Тър­го­ви­ще Ми­т­ко Стай­ков в края на пу­б­ли­ч­ния от­чет. По ду­ми­те му, на за­се­да­ние на се­ве­ро­и­з­то­ч­ния ра­йон в края на 2018 г., е от­че­тен на­пре­дък един­с­т­ве­но в об­щи­на и об­ласт Тър­го­ви­ще.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *