ЧЕСТИТ 21 ЯНУАРИ – ДЕН НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ!

Скъ­пи ко­ле­ги,

При­е­ме­те най-ис­к­ре­ни­те ми по­з­д­ра­в­ле­ния по по­вод дне­ш­ния 21 яну­а­ри – Ден на ро­дил­на­та по­мощ. Пра­з­ник, в кой­то от­да­ва­ме по­чит и при­з­на­ние пред тру­да на хо­ра­та, по­с­ве­ти­ли се да по­ма­гат за по­я­ва­та на но­вия жи­вот. Да бъ­деш част от чу­до­то на ра­ж­да­не­то на де­те изи­с­к­ва не са­мо от­го­вор­ност и про­фе­си­о­на­ли­зъм, но съ­що
си­ла и бла­го­ро­д­с­т­во.

Бла­го­да­ря Ви за то­ва, че въ­п­ре­ки тру­д­но­с­ти­те на де­ня, Вие про­дъл­жа­ва­те да бъ­де­те га­рант за ус­пе­ш­но­то слу­ч­ва­не на най-съ­к­ро­ве­ния за вся­ко се­мей­с­т­во миг – ра­ж­да­не­то на де­те. Не­ка все­о­т­дай­но­ст­та, ко­я­то вла­га­те в ра­бо­та­та си, връ­ща при Вас из­пъл­не­ни с бла­го­дар­ност ро­ди­те­ли, за да им по­ма­га­те от­но­во и от­но­во, с опит и чо­ве­ч­ност, да по­е­мат ро­ж­би в ръ­це­те си.  Не­ка през на­с­то­я­ща­та го­ди­на жи­во­тът ни оза­ря­ват все по­ве­че де­т­с­ки глъч и ус­ми­в­ки, за да има и Тър­го­ви­ще своя све­тъл ут­ре­шен ден.

Че­с­тит пра­з­ник!

Д-р ДА­РИН ДИ­МИ­Т­РОВ,

Кмет на об­щи­на Тър­го­ви­ще

ЖИВОТЪТ МЕ Е БЛАГОСЛОВИЛ ДА РаБОТЯ С ТОЛКОВА НЕВЕРОЯТНИ, ВЪЛШЕБНИ ХОРА…

Ве­че ше­с­та го­ди­на д-р Емил  АБА­ДЖИ­ЕВ е на­чал­ник на от­де­ле­ни­е­то по аку­шер­с­т­во и ги­не­ко­ло­гия в Тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца. Ле­кар по ду­ша, из­к­лю­чи­те­лен про­фе­си­о­на­лист, сър­де­чен и от­зи­в­чив към сво­и­те па­ци­ен­ти, д-р Аба­джи­ев бе­ше та­ка лю­бе­зен в на­ве­че­ри­е­то на про­фе­си­о­нал­ния им пра­з­ник да по­го­во­рим за ня­кои тен­ден­ции в сфе­ра­та на аку­шер­с­т­во­то и ги­не­ко­ло­ги­я­та. Продължете да четете ЖИВОТЪТ МЕ Е БЛАГОСЛОВИЛ ДА РаБОТЯ С ТОЛКОВА НЕВЕРОЯТНИ, ВЪЛШЕБНИ ХОРА…

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА И УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО И В ЛЕКАРСКАТА, И В КМЕТСКАТА РАБОТА СА ГОЛЕМИ

-Днес от­бе­ля­з­ва­ме Де­ня на ро­дил­на­та по­мощ. От по­зи­ци­я­та на Ва­шия 30-го­ди­шен опит в та­зи ме­ди­цин­с­ка сфе­ра, ка­къв е за Вас то­зи пра­з­ник, д-р Ди­ми­т­ров? Продължете да четете ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА И УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО И В ЛЕКАРСКАТА, И В КМЕТСКАТА РАБОТА СА ГОЛЕМИ

ПП ГЕРБ-ТЪРГОВИЩЕ С ДАРЕНИЕ ЗА АГ ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ

Об­щин­с­ко­то ръ­ко­во­д­с­т­во на ПП ГЕРБ – Тър­го­ви­ще връ­чи съ­б­ра­ни­те сре­д­с­т­ва от го­ди­ш­но­то ко­ле­д­но тър­же­с­т­во на ди­ре­к­то­ра на МБАЛ – Тър­го­ви­ще д-р Иван Све­тул­ков. Продължете да четете ПП ГЕРБ-ТЪРГОВИЩЕ С ДАРЕНИЕ ЗА АГ ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ

АНТОНОВО ПРАЗНУВА двоен празник

По тра­ди­ция На­ро­д­но чи­та­ли­ще „Хри­с­то Бо­тев-1921″ в гр. Ан­то­но­во бе до­ма­кин на тър­же­с­т­во­то по слу­чай пра­з­ни­ка на гра­да. В пъл­на­та за­ла ан­то­но­в­ча­ни от­бе­ля­за­ха 17 яну­а­ри – Ан­то­но­в­ден и Де­ня на ре­ли­ги­о­з­на­та то­ле­ран­т­ност. Продължете да четете АНТОНОВО ПРАЗНУВА двоен празник

КМЕТЪТ Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ ОТЧЕТЕ СВОЯ ТРИГОДИШЕН УСПЕШЕН МАНДАТ

Кме­тът на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин Ди­ми­т­ров пре­д­с­та­ви пу­б­ли­ч­но от­че­та за тре­та­та го­ди­на от ман­да­та си. В при­съ­с­т­ви­е­то на своя екип, об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци, ди­ре­к­то­ри на ин­с­ти­ту­ции, гра­ж­да­ни и ме­дии д-р Ди­ми­т­ров ак­цен­ти­ра вър­ху из­пъл­не­ни­е­то по за­ло­же­ни­те це­ли от уп­ра­в­лен­с­ка­та му про­г­ра­ма и ця­ло­с­т­на­та дей­ност за 2018 го­ди­на. Продължете да четете КМЕТЪТ Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ ОТЧЕТЕ СВОЯ ТРИГОДИШЕН УСПЕШЕН МАНДАТ

НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

В за­се­да­тел­на­та за­ла на Об­ла­с­т­на ди­ре­к­ция „Зе­ме­де­лие” Тър­го­ви­ще се про­ве­де ра­бо­т­на сре­ща с ди­ре­к­то­ри­те на сре­д­ни­те учи­ли­ща, ко­и­то осъ­ще­с­т­вя­ват при­ем след VII клас. Продължете да четете НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ЖИВЕЕМ В “СМЕСЕНИ РАЙОНИ”! КАКВО БЕЗУМИЕ!

Бъл­гар­с­ка­та „де­мо­к­ра­ция” ве­че бли­зо 30 го­ди­ни ра­ж­да уди­ви­тел­ни ан­ти­де­мо­к­ра­ти­ч­ни, ан­ти­со­ци­ал­ни и дру­ги про­ти­во­чо­ве­ш­ки „умо­т­во­ре­ния”, ко­и­то с пра­во мо­гат да вля­зат в кни­га­та на Ги­нес. Продължете да четете ЖИВЕЕМ В “СМЕСЕНИ РАЙОНИ”! КАКВО БЕЗУМИЕ!