“СВЕТКАВИЦА” СТАРТИРА ПОДГОТОВКAТА С ДВАМА НОВИ

То­ва спо­де­ли в на­ча­ло­то на  зим­на­та по­д­го­то­в­ка на от­бо­ра пре­зи­ден­тът  Емил Ян­чев.

От­бо­рът за­по­ч­ва по­д­го­то­в­ка на 14.01.2019 г., ка­то тя из­ця­ло ще пре­ми­не на клу­б­на­та ба­за. Има­ме до­б­ри ус­ло­вия за по­д­го­то­в­ка. Да­но и вре­ме­то да е с нас за да мо­же тя бъ­де по-пъл­но­цен­на. В рам­ки­те на зим­на­та по­д­го­то­в­ка са уго­во­ре­ни  пет кон­т­рол­ни сре­щи. Цел­та ни е в тях да да­дем въз­мо­ж­ност за изя­ва на вси­ч­ки­те ни на­ли­ч­ни фу­т­бо­ли­с­ти, за да мо­жем да из­би­с­т­рим съ­с­та­ва. Ху­ба­во­то е, че за­по­ч­ва­ме зим­на­та по­д­го­то­в­ка в пъ­лен съ­с­тав. Ня­ма на­пу­с­на­ли и кон­ту­зе­ни.

Оча­к­ва­ме към от­бо­ра да се при­съ­е­ди­нят и две но­ви по­пъл­не­ния. Опи­т­ни­ят вра­тар То­дор То­до­ров – шам­пи­он с от­бо­ра на „Ли­текс” пре­ди го­ди­ни и за­щи­т­ни­кът Б. Бан­ков, съ­що мно­го опи­тен фу­т­бо­лист. И два­ма­та при­с­ти­гат в Тър­го­ви­ще, след ка­то са пре­къ­с­на­ли вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та си с „Бо­тев”- Но­ви Па­зар. Оча­к­вам ед­на до­б­ра по­д­го­то­в­ка и един още по-до­бър про­ле­тен по­лу­се­зон.

Есен­ни­ят по­лу­се­зон бе­ше до­с­та про­ти­во­ре­чив. Есен­та по­с­ти­г­на­х­ме 7 по­бе­ди, 4 ра­в­ни ма­ча и 3 за­гу­би. С на­т­ру­па­ни­те 25 то­ч­ки за­е­ма­ме 5 мя­с­то в Се­ве­ро­и­з­то­ч­на­та В Ама­тьор­с­ка фу­т­бол­на гру­па, но вси­ч­ки сме на мне­ние, че то­ва не са ис­тин­с­ки­те въз­мо­ж­но­с­ти на от­бо­ра. Ина­че ка­то ця­ло не мо­же да не сме до­вол­ни. До­пу­с­на­х­ме и до­с­та гре­ш­ки. А в 2-3 ма­ча и съ­ди­и­те ни по­пре­чи­ха да из­ле­зем от тях с пъ­лен ус­пех. Ви­зи­рам ма­чо­ве­те със „Спар­так”-Вар­на и „Бя­ла”. Но и то­ва го има в иг­ра­та. В по­д­го­то­в­ка­та смя­та­ме да из­чи­с­тим сла­бо­с­ти­те, ко­и­то по­ка­за­х­ме в ня­кои ма­чо­ве. На пър­во мя­с­то да по­ви­шим ре­зул­та­т­но­ст­та си. Все още съ­з­да­ва­ме мно­го го­ло­ви по­ло­же­ния, а ре­а­ли­зи­ра­ме мал­ко. Та­къв бе­ше ма­чът с „Хи­т­ри­но”, ко­га­то през ця­лото време дър­жа­х­ме то­п­ка­та и во­де­х­ме иг­ра­та. Про­пу­с­на­х­ме ед­на ду­зи­на чи­с­ти го­ло­ви по­ло­же­ния и на­к­рая за­гу­би­х­ме с 6:1.

При го­с­ту­ва­не­то си във Вар­на на Спар­так две  из­ми­с­ле­ни ду­з­пи ни ли­ши­ха от ус­пе­ха.

В ед­на по-го­ля­ма част от ма­чо­ве­те имен­но то­ва, че не мо­жем да ре­а­ли­зи­ра­ме съ­з­да­де­ни­те по­ло­же­ния ни ли­ши­ от по­бе­ди­те. То­ва не­ми­ну­е­мо вли­яе и вър­ху пси­хи­ка­та на от­бо­ра. За мо­мен­та клу­бът се фи­нан­си­ра от Об­щи­на-Тър­го­ви­ще, но ние про­дъл­жа­ва­ме да тър­сим спон­со­ри. Три го­ди­ш­на­та са­га със спон­сор­с­т­во­то на Efbet,  един от мал­ко­то ли­цен­зи­ра­ни бу­к­мей­къ­ри, опе­ри­ра­щи на бъл­гар­с­кия па­зар, при­к­лю­чи ус­пе­ш­но и се на­дя­вам през про­лет­та да има­ме по-мал­ко фи­нан­со­ви про­б­ле­ми. В за­к­лю­че­ние ис­кам да ка­жа, че с ог­лед ре­ал­но­то съ­с­то­я­ние на от­бо­ра, цел­та ни е да бъ­дем в при­зо­ва­та трой­ка.

ИВАН ТОДОРОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *