АКТИВНИ ДОБРОВОЛЦИ

Тра­ди­ци­он­на­та сре­ща на уче­ни­ци до­б­ро­вол­ци от Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” Тър­го­ви­ще и д.ист.н. То­ня Лю­бе­но­ва, спе­ци­а­лист в Ре­ги­о­нал­ния ис­то­ри­че­с­ки му­зей Тър­го­ви­ще, се про­ве­де на 7 яну­а­ри 2019 г.

Пар­т­ньор­с­т­во­то ме­ж­ду две­те ин­с­ти­ту­ции е из­к­лю­чи­тел­но по­л­зо­т­вор­но, из­ра­зя­ва­що се в мно­го и раз­но­о­б­ра­з­ни дей­но­с­ти – про­е­к­ти, уро­ч­ни и из­вън­к­ла­с­ни дей­но­с­ти, че­с­т­ва­не на го­ди­ш­ни­ни, въз­с­та­но­в­ки на оби­чаи и пра­з­ни­ци и др. Т. Лю­бе­но­ва бла­го­да­ри на мла­ди­те хо­ра и на те­х­ни­те учи­те­ли и по­да­ри на все­ки от тях ка­лен­дар за 2019 г. „По­з­д­рав от Тър­го­ви­ще” – из­да­ние на Ре­ги­о­нал­ния ис­то­ри­че­с­ки му­зей Тър­го­ви­ще. Ак­ти­в­но в Ев­ро­пей­с­ка­та нощ на му­зе­и­те, 19.05.2018 г., се вклю­чи­ха два­на­де­се­то­к­ла­с­ни­ци­те Га­б­ри­ел Стой­нев, Але­к­сан­дър Сто­и­ме­нов, Ди­мо Ру­сев, Не­дял­ка Стой­че­ва, Де­ни­с­лав Сто­и­цов, Ивай­ло Ива­нов, Сер­хат Сю­лей­ма­нов. А. Ку­ма­но­ва – ди­ре­к­тор на учи­ли­ще­то, по­же­ла на уче­ни­ци­те все та­ка да па­зят ро­до­лю­би­вия си дух, да го пре­да­ват и на сво­и­те съ­у­че­ни­ци и при­я­те­ли. Сре­ща­та бе по­с­ве­те­на на 171 г. от ро­ж­де­ни­е­то на Хри­с­то Бо­тев, един от вдъ­х­но­ви­те­ли­те на мла­ди­те хо­ра.

ЙОРДАНКА ФИЛЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *