НОВА ГОДИНА! НОВИ… НАПРАЗНИ НАДЕЖДИ!

Оти­де си 2018 го­ди­на. Ед­ва ли за бол­шин­с­т­во­то от бъл­гар­с­кия на­род тя ще се за­по­м­ни с не­що осо­бе­но до­ри и впе­ча­т­ля­ва­що, с до­с­ти­же­ния в раз­ли­ч­ни­те сфе­ри на жи­во­та и най-ве­че в со­ци­ал­на­та.

Ро­д­но­то здра­ве­о­па­з­ва­не, об­ра­зо­ва­ние, си­гур­ност, ус­лу­ги, пра­во­съ­дие и пр. про­дъл­жи­ха да бъ­дат да­леч от ев­ро­пей­с­ки­те стан­дар­ти и най-ве­че от оча­к­ва­ни­я­та на хо­ра­та за по­зи­ти­вен и ху­ма­нен про­г­рес. Бъл­гар­с­ки­ят пар­ла­мент при­е бю­дже­та за но­ва­та 2019 го­ди­на. Уп­ра­в­ля­ва­щи­те го оп­ре­де­лят за един от най-ба­лан­си­ра­ни­те и най-спра­ве­д­ли­ви­те през по­с­ле­д­ни­те де­се­ти­на го­ди­ни. Раз­би­ра се, че е та­ка, но за те­зи ко­и­то не са на власт, за те­зи, ко­и­то с вся­ка из­ми­на­ла го­ди­на ста­ват все по-бо­га­ти, а го­ля­ма­та част от на­се­ле­ни­е­то и най- ве­че пен­си­о­не­ри­те ста­ват все по-бе­д­ни и все по­ве­че со­ци­ал­но за­б­ра­ве­ни. Вси­ч­ки зна­ем ка­к­ви са бъл­гар­с­ки­те пен­сии – най-ни­с­ки­те и най-не­с­п­ра­ве­д­ли­ви­те в Ев­ро­па и по­ло­ви­ния свят. Вси­ч­ки раз­би­ра­ме, че бъл­гар­с­ко­то здра­ве­о­па­з­ва­не ста­ва все по-скъ­по и все по-не­до­с­тъ­п­но за оби­к­но­ве­ни­те хо­ри­ца. От го­ди­ни на­зад се го­во­ри и про­те­с­ти­ра за ви­со­ко об­ла­га­не с ДДС на хра­ни­те, ле­кар­с­т­ва­та, кни­ги­те. Ни­къ­де в Ев­ро­па ня­ма да­нък ДДС 20 про­цен­та в те­зи сфе­ри, но в Бъл­га­рия има. Ето ня­кои кре­пя­щи дан­ни от Ев­ро­с­тат – ДДС вър­ху хра­ни­тел­ни­те про­ду­к­ти в Мал­та е 0,1%, в Лю­к­сем­бург – 3%, в По­л­ша – 3.1%, в Ма­ке­до­ния и Че­хия -5%, в ста­ч­ку­ва­ща­та Фран­ция – 5.5. %, в Гер­ма­ния и Бел­гия – 6%, в Чер­на го­ра – 7%, в Ки­пър, Тур­ция, По­р­ту­га­лия и Фин­лан­дия – 8%, в Ру­мъ­ния и Гър­ция – 9%, в Ита­лия, Сло­ва­кия и Ав­с­т­рия – 10%.

Ана­ло­ги­ч­на е кар­ти­на­та и при ле­кар­с­т­ва­та, и при кни­ги­те, и при ус­лу­ги­те и тран­с­пор­та. Ви­ж­те, при ха­зар­та – там ДДС е 7%. Е, ка­к­ви на­де­ж­ди да оча­к­ва­ме през но­ва­та 2019 го­ди­на, ко­га­то на­ши­те ро­д­ни уп­ра­в­ля­ва­щи въ­о­б­ще не пре­д­п­ри­е­мат ни­що, ко­е­то да е в по­л­за на го­ля,ата част от на­ро­да. Та де­пу­та­ти­те да­же не на­ма­ли­ха с ни­то сто­тин­ка су­б­си­ди­и­те за сво­и­те лю­би­ми пар­тии. Ос­та­на­ха по 11 ле­ва на из­бо­рен глас. Ос­та­на­ха го­ле­ми­те за­п­ла­ти и бо­ну­си на вси­ч­ки от т.нар. елит в Бъл­га­рия. Изо­б­що на­ша­та стра­на си ос­та­ва най-не­со­ци­ал­на­та дър­жа­ва в Ев­ро­па и не са­мо на ста­рия кон­ти­нент. Не слу­чай­но сред хо­ра­та се ши­ри мъл­ва­та: Абе ние да бя­х­ме под ня­кое чу­ж­до вла­ди­че­с­т­во, щя­х­ме да жи­ве­ем по-нор­мал­но и по-со­ци­ал­но”. Е, кой не ще го обо­ри то­ва?

РА­ДО­С­ЛАВ ЧЕР­КЕ­ЗОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *