ГОСТУВАНЕ В РУМЪНИЯ

В пе­ри­о­да 23 – 28 де­кем­в­ри 2018 г. та­лан­т­ли­ви уче­ни­ци от град Тър­го­ви­ще, но­се­щи пре­с­тиж на уче­б­ни­те за­ве­де­ния, в ко­и­то се обу­ча­ват, по­се­ти­ха по­б­ра­ти­ме­ния ру­мън­с­ки град Тър­го­ви­ще.

Ви­зи­та­та се осъ­ще­с­т­ви по по­ка­на на съ­се­д­на­та дър­жа­ва, тъй ка­то през ля­т­на­та ва­кан­ция ру­мън­с­ки уче­ни­ци пре­ка­ра­ха не­за­б­ра­ви­ми дни в по­чи­в­на­та стан­ция на Об­щи­на Тър­го­ви­ще в кра­си­вия Бал­чик.

Сред мла­ди­те хо­ра от на­шия град има­ше въз­пи­та­ни­ци на I ОУ „Хри­с­то Бо­тев” от VI и VII клас.

Ця­ла­та гру­па по­се­ти кул­тур­но-ис­то­ри­че­с­ки за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти в по­б­ра­ти­ме­но­то на­се­ле­но мя­с­то, ка­к­то и Си­ная – из­ве­с­тен ви­со­ко­п­ла­нин­с­ки ски ку­рорт в ок­ръг Пра­хо­ва, в се­вер­на­та част на ис­то­ри­ко-ге­о­г­ра­ф­с­ка­та об­ласт Вла­хия, на 120 км се­вер­но от сто­ли­ца­та Бу­ку­рещ. Си­ная е раз­по­ло­жен на на­д­мор­с­ка ви­со­чи­на от 767 до 870 м. Око­ло гра­да се из­ди­гат ве­ли­че­с­т­ве­ни­те Кар­па­ти.

За тър­го­ви­щ­ки­те уче­ни­ци пра­з­ни­ч­но­то ко­ле­д­но пъ­ту­ва­не бе­ше въл­ну­ва­що, из­пъл­не­но с ин­те­ре­с­ни впе­ча­т­ле­ния и но­ви при­я­тел­с­т­ва!

Га­ли­на Стан­че­ва,

гла­вен учи­тел по БЕЛ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *