ПО-МАЛКО НАРУШЕНИЯ ПО ПЪТИЩАТА НА ОБЛАСТТА – ОТЧИТАТ В АКЦИЯ “ЗИМА”

Ос­но­в­на­та цел на про­ве­де­на­та от 1 до 30 но­ем­в­ри 2018 г. тра­ди­ци­он­на пре­ван­ти­в­на ак­ция “ЗИ­МА” на “Пъ­т­на по­ли­ция” бе по­до­б­ря­ва­не си­гур­но­ст­та на дви­же­ни­е­то по пъ­ти­ща­та и за­о­с­т­ря­не вни­ма­ни­е­то на во­да­чи­те към по­д­го­то­в­ка­та на ав­то­мо­би­ли­те им за дви­же­ние при зим­ни ус­ло­вия по­с­ре­д­с­т­вом ог­ра­ни­ча­ва­не на уве­ли­ча­ва­щи­те се през то­зи се­зон пре­д­по­с­та­в­ки за те­ж­ки пъ­т­ни зло­по­лу­ки, осо­бе­но с уча­с­ти­е­то на ри­с­ко­ви гру­пи уча­с­т­ни­ци в дви­же­ни­е­то – пе­ше­хо­д­ци, во­да­чи без пра­к­ти­че­с­ки опит в шо­фи­ра­не­то при есен­но-зим­ни ус­ло­вия или уп­ра­в­ля­ва­щи не­по­д­го­т­ве­ни за те­зи ус­ло­вия ав­то­мо­би­ли.  

Ак­ци­я­та вклю­ч­ва­ше три те­ма­ти­ч­ни кам­па­нии, ори­ен­ти­ра­ни към раз­ли­ч­ни ка­те­го­рии уча­с­т­ни­ци в дви­же­ни­е­то по ули­ци­те и пъ­ти­ща­та – „С бе­зо­па­с­но пъ­т­но пре­во­з­но сре­д­с­т­во през зи­ма­та”, „Пе­ше­хо­д­ци и во­да­чи за то­ле­ран­т­ност на пъ­тя” и „Бе­зо­па­с­но шо­фи­ра­не през зи­ма­та”. В хо­да й по пъ­ти­ща­та на об­ла­ст­та бя­ха осъ­ще­с­т­ве­ни спе­ци­а­ли­зи­ра­ни по­ли­цей­с­ки опе­ра­ции и се про­ве­ж­да­ха ре­гу­ляр­ни про­вер­ки за бе­зо­па­с­но­ст­та на дви­же­ни­е­то.

По вре­ме на ак­ци­я­та на те­ри­то­ри­я­та на об­ласт Тър­го­ви­ще кон­т­рол­ни­те ор­га­ни са про­ве­ри­ли 470 пъ­т­ни пре­во­з­ни сре­д­с­т­ва/ППС/, от ко­и­то: 401 ле­ки ав­то­мо­би­ла, 42 то­вар­ни ав­то­мо­би­ла, 4 сел­с­ко­с­то­пан­с­ки ма­ши­ни, 4 ве­ло­си­пе­да, 8 мо­то­ци­к­ле­та, 8 пъ­т­ни пре­во­з­ни сре­д­с­т­ва/ППС/ с жи­во­тин­с­ка тя­га/ка­ру­ци/ и 5 мо­то­пе­да.

Об­щи­ят брой на кон­с­та­ти­ра­ни­те от ор­га­ни­те на ре­да на­ру­ше­ния на За­ко­на за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та е 48. Ус­та­но­ве­ни­те по вре­ме на ак­ци­я­та слу­чаи на уп­ра­в­ле­ние на ППС с не­из­п­ра­в­но­с­ти са 32. Най-мно­го са слу­ча­и­те на уп­ра­в­ле­ние на пре­во­з­ни сре­д­с­т­ва с не­из­п­ра­в­но­с­ти по ос­ве­ти­тел­ни­те си­с­те­ми и си­г­на­ли­за­ци­я­та им – 18. Кон­с­та­ти­ран е един слу­чай на уп­ра­в­ле­ние на ППС с из­но­се­ни гу­ми, ка­к­то и 14 слу­чая – на ус­та­но­ве­ни дру­ги не­из­п­ра­в­но­с­ти по пре­во­з­ни­те сре­д­с­т­ва. За кон­с­та­ти­ра­ни­те от тях на­ру­ше­ния кон­т­рол­ни­те ор­га­ни са съ­с­та­ви­ли 10 ак­та за ус­та­но­вя­ва­не на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но на­ру­ше­ние и са на­ло­жи­ли 36 гло­би по фиш по За­ко­на за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та. 4 про­ве­ре­ни от тях МПС са би­ли вре­мен­но спре­ни от дви­же­ние до от­с­т­ра­ня­ва­не на се­ри­о­з­ни те­х­ни­че­с­ки не­из­п­ра­в­но­с­ти по тях, ко­и­то съ­з­да­ват ри­с­ко­ве за бе­зо­па­с­но­ст­та на дви­же­ни­е­то. На един ве­ло­си­пе­дист е съ­с­та­вен акт за ус­та­но­вя­ва­не на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но на­ру­ше­ние за не­п­ра­вил­но пре­си­ча­не на пе­ше­хо­д­на пъ­те­ка/уп­ра­в­ля­вал е ве­ло­си­пе­да, а не го е при­д­ви­ж­вал, бу­тай­ки го на ръ­ка, ка­к­то е ре­г­ла­мен­ти­ра­но с нор­ма­ти­вен акт/. От стра­на на кон­т­рол­ни­те ор­га­ни е взе­то ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но от­но­ше­ние и спря­мо два­ма во­да­чи на ППС с жи­во­тин­с­ка тя­га/ка­ру­ци/, ка­то на един от тях е съ­с­та­вен акт, а дру­ги­ят е гло­бен с фиш. Ос­вен во­да­чи на МПС в хо­да на ак­ци­я­та са сан­к­ци­о­ни­ра­ни и 11 пе­ше­хо­д­ци за не­с­па­з­ва­не на пра­ви­ла­та за дви­же­ние, ка­то на един от тях е съ­с­та­вен акт за ус­та­но­вя­ва­не на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но на­ру­ше­ние, а на дру­ги 10 са на­ло­же­ни гло­би с фиш.

По вре­ме на пре­ван­ти­в­на­та кам­па­ния слу­жи­те­ли­те на „Пъ­т­на по­ли­ция” са из­го­т­ви­ли и ед­но пре­д­пи­са­ние до ор­га­ни­те на АПИ, и две – до  ме­с­т­ни­те ад­ми­ни­с­т­ра­ции, за от­с­т­ра­ня­ва­не на не­до­с­та­тъ­ци по пъ­т­на­та на­с­тил­ка или от­но­с­но вер­ти­кал­на­та си­г­на­ли­за­ция и хо­ри­зон­тал­на­та мар­ки­ро­в­ка, по­ве­че­то от ко­и­то ве­че са из­пъл­не­ни.           АНИ КРЪСТЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *