ДВЕ НОВИ КНИГИ С АВТОГРАФ ОТ НЕДА АНТОНОВА

В къ­с­ния пе­тъ­чен сле­до­бед на 7-ми де­кем­в­ри кни­жар­ни­ца „Хе­ли­кон” – Тър­го­ви­ще бе­ше до­ма­кин на въл­ну­ва­ща сре­ща на име­ни­та­та на­ша съ­г­ра­ж­дан­ка – по­че­тен гра­ж­да­нин на гра­да ни, пи­са­тел­ка­та Не­да Ан­то­но­ва с не­й­ни­те чи­та­те­ли и по­чи­та­те­ли.

По­вод да по­ка­ни на сре­ща с ав­то­г­раф са но­ви­те й кни­ги – „Вой­на­та свър­ши в че­т­вър­тък” и „Не уми­рай вме­с­то мен”. След „Пре­по­до­б­на Стой­на”, „Ве­не­та – же­на­та на Бо­тев” и „Пръв след Бо­га” – за жи­во­та и де­ло­то на Ва­сил Ле­в­с­ки, от­но­во две кни­ги за ве­ли­ча­ва­та бъл­гар­с­ка ис­то­рия и не­й­ни­те ге­рои. Бъл­гар­с­ка­та ис­то­рия е в сър­це­то и ду­ша­та на Не­да Ан­то­но­ва и тя я про­у­ч­ва де­тайл­но. То­зи път е тря­б­ва­ло да про­у­чи стра­те­ги­я­та, та­к­ти­ка­та, оръ­жи­я­та и фрон­то­ве­те на сръ­б­с­ко – бъл­гар­с­ка­та вой­на, ка­к­то и съ­би­ти­я­та по об­са­да­та на Пле­вен, би­т­ка­та там и ро­ля­та на Ос­ман па­ша. Но за да до­с­ти­г­нат до сър­це­то на чи­та­те­ля, са­мо ис­то­ри­че­с­ки­те фа­к­ти не са до­с­та­тъ­ч­ни. Тря­б­ва да се впле­тат чо­ве­ш­ки вза­и­мо­о­т­но­ше­ния, чу­в­с­т­ва, тер­за­ния, сър­де­ч­ни тре­пе­ти. Как е съ­че­та­ла те­зи две не­ща в но­ви­те две кни­ги – то­ва се опи­та да спо­де­ли с чи­та­те­ли­те си Не­да Ан­то­но­ва. Раз­ка­з­вай­ки, тя емо­ци­о­нал­но ся­каш от­но­во пре­жи­вя­ва­ше чу­в­с­т­ва­та и въл­не­ни­я­та на сво­и­те ге­рои, та­ка че гла­сът й за­ти­х­ва­ше и тря­б­ва­ха се­кун­ди, за да го ов­ла­дее и про­дъл­жи. Ис­тин­с­ко и чо­ве­ш­ко.И мно­го въл­ну­ва­що. Има­ше и мно­го въ­п­ро­си, и мно­го не­тър­пе­ли­ви да по­лу­чат ав­то­г­раф. „Вой­на­та свър­ши в че­т­вър­тък” и „Не уми­рай вме­с­то мен” са част от че­ти­ри­ло­ги­я­та „Па­мет” на из­да­тел­с­т­во „Фа­кел”. Сле­д­ва­щи­те две кни­ги „При­ют за ща­с­т­ли­ви” и „Ан­ге­ла” ще бъ­дат из­да­де­ни до края на 2019 го­ди­на.

Ни­на АН­Д­РЕ­Е­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *