НЯМА ГРЕШКА: ДА НЕ СИ БЪЛГАРСКИ ПЕНСИОНЕР!

Те­ма­та е ба­нал­на, но мно­го жи­з­не­но­ва­ж­на. Ве­че 30 го­ди­ни от про­ме­ни­те в Бъл­га­рия, от края на со­ци­а­ли­с­ти­че­с­кия пе­ри­од и на­с­тъ­п­ва­не­то на де­мо­к­ра­ци­я­та, а в жи­во­та на бъл­га­ри­те не са­мо ня­ма по­л­зо­т­вор­на, со­ци­ал­на про­мя­на, а на­про­тив – при нас бе­д­ни­те ста­ват все по­ве­че, а бо­га­ти­те и по­ли­ти­ци­те все по-бо­га­ти.

Най-тре­во­жен е жи­во­тът на бъл­гар­с­ки­те пен­си­о­не­ри. Те жи­ве­ят най-зле не са­мо в Ев­ро­па, а и в по­ло­ви­на­та свят. За да не бъ­де го­ло­с­ло­вен ще се спра на обе­к­ти­в­ни­те фа­к­ти, ко­и­то за кой ли път пу­б­ли­ку­ва све­то­в­на­та бан­ка. Ето ка­к­ви пен­сии /ми­ни­мал­ни/ по­лу­ча­ват въз­ра­с­т­ни­те хо­ра в ня­кои стра­ни на до­б­ра­та ста­ра Ев­ро­па!

Ун­га­рия – 260 ев­ро, Сло­ве­ния – 460 ев­ро, Хър­ва­тия – 370 ев­ро, Сър­бия – 220 ев­ро, Гър­ция – 400 ев­ро, Ру­мъ­ния – 220 ев­ро, Ма­ке­до­ния – 206 ев­ро, Ал­ба­ния – 150 ев­ро, БЪЛ­ГА­РИЯ – 102 ев­ро!

Да не го­во­рим ка­к­ви са ми­ни­мал­ни­те пен­сии в Гер­ма­ния, Фран­ция, Да­ния, Ан­г­лия, Хо­лан­дия, Бел­гия, Шве­ция, Нор­ве­гия, Фин­лан­дия, Ис­па­ния, Ита­лия, Швей­ца­рия, Лю­к­сем­бург. Вся­ка­к­ви обя­с­не­ния от по­ли­ти­ци­те, ко­и­то ни уп­ра­в­ля­ват, че в Бъл­га­рия про­из­во­ди­тел­но­ст­та на тру­да е мно­го ни­с­ка, че па­ри­те за пен­сии не­до­с­ти­гат са пъл­на лъ­жа. На вси­ч­ко­то от­го­ре вси­ч­ки зна­ем ка­к­ви са за­п­ла­ти­те на на­ши­те по­ли­ти­ци – де­пу­та­ти, ми­ни­с­т­ри, слу­жи­те­ли в мно­го­б­рой­ни­те аген­ции, съ­дии, про­ку­ро­ри, слу­жи­те­ли в МВР и дру­ги. И, ко­е­то е най-оби­д­но: вси­ч­ко то­ва се знае мно­го до­б­ре от т.н. бъл­гар­с­ки елит, но на не­го не му пу­ка, до­ри е удо­в­ле­т­во­рен, че го­ля­ма част от бъл­га­ри­те са бе­д­ни, а пен­си­о­не­ри­те ще „по­б­ръм­чат”, ще се по­вай­кат и ще кле­к­нат. Ни­що, че спря­мо тях се осъ­ще­с­т­вя­ва ис­тин­с­ки ге­но­цид.

В за­к­лю­че­ние ка­к­во да ка­жа? Ко­га­то фа­к­ти­те го­во­рят и бо­го­ве­те мъл­чат! Жал­ко, че бъл­гар­с­ки­те пен­си­о­не­ри сме се при­ми­ри­ли с то­ва убий­с­т­ве­но ста­ту­к­во! До­ко­га?

РА­ДО­С­ЛАВ ЧЕР­КЕ­ЗОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *