ЗЛАТИНА ОТ ТЪРГOВИЩЕ Е СРЕД 94-ТЕ ДЕЦА НА ЗАГИНАЛИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪЛГА СИ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР

За по­ре­ден път Ака­де­ми­я­та на МВР от­во­ри вра­ти за тра­ди­ци­он­но­то ко­ле­д­но тър­же­с­т­во, ор­га­ни­зи­ра­но в рам­ки­те на На­ци­о­нал­на­та бла­го­т­во­ри­тел­на кам­па­ния за по­д­по­ма­га­не де­ца­та на за­ги­на­ли­те и по­с­т­ра­да­ли­те при из­пъл­не­ние на слу­же­б­ни­те за­дъл­же­ния слу­жи­те­ли от си­с­те­ма­та на МВР.

Ини­ци­а­ти­ва­та се про­ве­де под па­т­ро­на­жа ми­ни­с­тъ­ра на въ­т­ре­ш­ни­те ра­бо­ти ми­ни­с­тър Мла­ден Ма­ри­нов. В кра­т­ко­то си об­ръ­ще­ние към де­ца­та ми­ни­с­тъ­рът ги уве­ри, че по­д­ви­гът на те­х­ни­те ро­ди­те­ли  ня­ма да бъ­де за­б­ра­вен, а те – те­х­ни­те си­но­ве и дъ­ще­ри,  ви­на­ги тря­б­ва да се чу­в­с­т­ват де­ца на ге­рои и да се гор­де­ят с де­ла­та на сво­и­те ба­щи. „Вся­ко от те­зи 94 де­ца ще по­лу­чи за Ко­ле­да су­ма­та от 700 ле­ва. И та­зи го­ди­на спо­мо­ще­с­т­во­ва­те­ли­те на бла­го­т­во­ри­тел­на­та кам­па­ния бя­ха оси­гу­ри­ли мно­го по­да­ръ­ци за де­ца­та, сред ко­и­то бе и 13-го­ди­ш­на­та Зла­ти­на Здра­в­ко­ва от гр. Тър­го­ви­ще – де­те на ра­но по­чи­нал слу­жи­тел на РУ-Тър­го­ви­ще. Тя е уче­ни­ч­ка в се­д­ми клас на СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” в гра­да.

ПРЕ­С­ЦЕН­ТЪР НА ОДМВР-ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *