УЧЕНИЦИ-ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ПОСЕТИХА НАП

Мла­д­ши­те по­с­ла­ни­ци на Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент, уче­ни­ци от гим­на­зи­ал­ния етап на Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” гр. Тър­го­ви­ще, по­се­ти­ха ме­с­т­ния офис на На­ци­о­нал­на­та аген­ция по при­хо­ди­те. Ини­ци­а­ти­ва­та е част от об­ра­зо­ва­тел­на­та про­г­ра­ма на Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент, по ко­я­то учи­ли­ще­то ра­бо­ти през на­с­то­я­ща­та уче­б­на го­ди­на.   

Ди­ре­к­то­рът на офи­са на НАП в Тър­го­ви­ще Ан­то­ния Стой­че­ва пре­д­с­та­ви на мла­д­ши­те по­с­ла­ни­ци пре­зен­та­ция, за­по­з­на­вай­ки ги с ос­но­в­ни­те за­да­чи и при­о­ри­те­ти на Аген­ци­я­та.

Уче­ни­ци­те  по­лу­чи­ха по­ле­з­на и ва­ж­на за тях ин­фор­ма­ция – ка­к­во е здра­вен ста­тус, ка­к­ви са пра­ви­ла­та за оси­гу­ря­ва­не в дру­ги­те дър­жа­ви от Ев­ро­пей­с­кия съ­юз, ко­и­то тря­б­ва да зна­ят, ако из­бе­рат да про­дъл­жат обу­че­ни­е­то си в ня­коя от тях, как да раз­ли­ча­ват ис­тин­с­ки от фал­ши­ви ка­со­ви бе­ле­ж­ки и др.   Уче­ни­ци­те се за­по­з­на­ха и с то­ва, как да се вклю­чат в иг­ра­та на НАП „Влез в час с да­нъ­ци­те 4″, ко­я­то им да­ва въз­мо­ж­ност да се съ­с­те­за­ват за го­ле­ми на­г­ра­ди – иг­ро­ви кон­зо­ли, гей­минг си­с­те­ми за вир­ту­ал­на ре­ал­ност, ве­ло­си­пе­ди, еле­к­т­ри­че­с­ки смарт хо­вър­бор­до­ве и смарт ча­со­в­ни­ци.

След про­ве­де­на­та сре­ща и раз­го­во­ри, мла­д­ши­те по­с­ла­ни­ци бла­го­да­ри­ха за по­ле­з­на­та ин­фор­ма­ция и при­ка­ни­ха слу­жи­те­ли­те от офи­са на НАП да се вклю­чат в бла­го­т­во­ри­тел­на­та им ак­ция за съ­би­ра­не на сре­д­с­т­ва за те­х­ни съ­у­че­ни­ци в не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние.

За цел­та те пре­д­ло­жи­ха из­ра­бо­те­ни от тях ко­ле­д­ни кар­ти­ч­ки и су­ве­ни­ри, а слу­жи­те­ли­те на Аген­ци­я­та с ра­дост се  вклю­чи­ха  в бла­го­ро­д­на­та ка­у­за.

ВИЛГЕНИЯ ИЛИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *