ТОДОР ЯНАКИЕВ С ТРИ ВАЖНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ МИНИСТЪР АНГЕЛКОВА

В края на м.но­ем­в­ри, в Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на ту­ри­з­ма се съ­с­тоя ва­ж­на сре­ща с пре­д­се­да­те­ли на УС на Асо­ци­а­ци­я­та на хо­те­ли­е­ри­те и ре­с­то­ран­тьо­ри­те по про­б­ле­ми­те на ту­ри­з­ма.

Бя­ха де­ба­ти­ра­ни зна­чи­ми въ­п­ро­си във връ­з­ка с ус­ко­ря­ва­не­то на ви­зи­те на ту­ри­с­ти­те за по­се­ще­ние в на­ша­та дър­жа­ва. От­п­ра­ве­на бе­ше за­ръ­ка към Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на ту­ри­з­ма за по-за­си­ле­на ре­к­ла­ма в по-го­ле­ми­те стра­ни, а ми­ни­с­тър Ни­ко­ли­на Ан­гел­ко­ва вме­т­на, че за пре­д­по­чи­та­не са кон­та­к­ти­те с Гер­ма­ния, от­кол­ко­то с Чер­на го­ра. На сре­ща­та тър­го­ви­щ­ки­ят би­з­не­с­мен То­дор Яна­ки­ев съ­що  на­п­ра­ви три ва­ж­ни пре­д­ло­же­ния: Пър­во-да бъ­де от­но­во пре­ми­с­лен про­це­сът на пъ­тя на хра­на­та от про­из­во­ди­те­ля до съ­о­т­ве­т­ния кра­ен кон­су­ма­тор по за­ве­де­ни­я­та .

Явя­ват се из­ку­п­ва­чи, бор­си и при та­зи опо­с­ре­д­с­т­ве­на връ­з­ка це­на­та на хра­ни­тел­ни­те про­ду­к­ти на­ра­с­т­ва око­ло 2-3 пъ­ти. Ка­то по­с­ле­ди­ца, съ­о­т­ве­т­но ре­с­то­ран­тьо­ри­те за­п­ла­щат и по-ви­со­ко ДДС. Кай­но вре­ме е та­зи не­га­ти­в­на тен­ден­ция да бъ­де пре­къ­с­на­та. Вто­ро, Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на ту­ри­з­ма да на­ме­ри съ­о­т­ве­т­ни­те ло­с­то­ве, чрез ко­и­то да сти­му­ли­ра гим­на­зи­и­те по ту­ри­зъм  при по­д­бо­ра на при­ем на мла­ди хо­ра,ко­и­то би­ха ис­ка­ли та­зи спе­ци­ал­ност да се пре­вър­не в тя­х­на съ­д­ба.

Да обу­ча­ва­ме на­ши­те бъл­гар­с­ки де­ца, от­кол­ко­то да се въз­по­л­зу­ва­ме в ту­ри­с­ти­че­с­кия бранш от ка­д­ри от чу­ж­би­на. Да съ­з­да­ва­ме ра­бо­та и по то­зи на­чин да за­дър­жа­ме на­ши­те мла­ди хо­ра в стра­на­та ни. Тре­то, да се тър­сят на­чи­ни и за­ко­но­ви въз­мо­ж­но­с­ти, за  да бъ­де раз­ре­ше­но мла­ди­те хо­ра, на­вър­ши­ли 16г., да мо­гат да за­по­ч­ват ра­бо­та ка­то сер­ви­тьо­ри са­мо с раз­ре­ше­ни­е­то на ро­ди­те­ли­те им, без да се ис­ка раз­ре­ше­ни­е­то на дру­га ин­с­тан­ция -„Ин­с­пе­к­ци­я­та по тру­да”. То­ва не са­мо ще уле­с­ни про­це­си­те, но има от­но­ше­ние и към въз­пи­та­ни­е­то, и към тру­до­ви­те на­ви­ци на по­д­ра­с­т­ва­щи­те бъл­га­ри.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *