ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 29.11.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЪРГОВИЩЕ

Тя пре­ми­на при сле­д­ния дне­вен ред:

1.По­ла­га­не на кле­т­ва от нов об­щин­с­ки съ­ве­т­ник

 1. Про­ме­ни за тре­то три­ме­се­чие на 2018 г. по бю­дже­та на Об­щи­на Тър­го­ви­ще за 2018 г.

3.Про­ме­ни по бю­дже­та на Об­щи­на Тър­го­ви­ще за 2018 г.

 1. Ак­ту­а­ли­за­ция на спи­съ­ка за ка­пи­та­ло­ви раз­хо­ди за 2018 го­ди­на 5. При­е­ма­не на но­ва На­ре­д­ба за оп­ре­де­ля­не­то и ад­ми­ни­с­т­ри­ра­не­то на ме­с­т­ни­те та­к­си и це­ни на ус­лу­ги и пра­ва на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Тър­го­ви­ще

6.На­ре­д­ба за обе­ма на жи­во­т­но­въ­д­на­та дей­ност и ме­с­та­та за от­г­ле­ж­да­не на сел­с­ко­с­то­пан­с­ки жи­во­т­ни и пти­ци на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Тър­го­ви­ще

 1. При­е­ма­не на На­ре­д­ба за за­пи­с­ва­не, от­пи­с­ва­не и пре­ме­с­т­ва­не на де­ца в об­щин­с­ки­те де­т­с­ки гра­ди­ни и в по­д­го­т­ви­тел­ни­те гру­пи в об­щин­с­ки­те учи­ли­ща на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Тър­го­ви­ще

8.Про­ве­ж­да­не на ИЗ­ВЪН­РЕ­Д­НО об­що съ­б­ра­ние на съ­д­ру­ж­ни­ци­те на „ВО­ДО­С­НА­Б­ДЯ­ВА­НЕ И КА­НА­ЛИ­ЗА­ЦИЯ” ООД ГР. ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ.

 1. Из­вън­ре­д­но за­се­да­ние на Об­що­то съ­б­ра­ние на Асо­ци­а­ция по ВиК на обо­со­бе­на­та те­ри­то­рия, об­с­лу­ж­ва­на от „ВиК” ООД гр. Тър­го­ви­ще, на­с­ро­че­но за 04.12.2018 г.
 2. Го­ди­шен от­чет за 2017 г. по из­пъл­не­ние на „Про­г­ра­ма за опа­з­ва­не на окол­на­та сре­да на Об­щи­на Тър­го­ви­ще за пе­ри­о­да 2015-2020 го­ди­на”

11.Про­дъл­жа­ва­не сро­ка на До­го­вор за въз­ла­га­не уп­ра­в­ле­ни­е­то на „АДАПТ” ЕО­ОД, гр. Тър­го­ви­ще за шест ме­се­ца                                                                                     12. Да­ва­не на съ­г­ла­сие Об­щи­на Тър­го­ви­ще да по­да­де про­е­к­т­но пре­д­ло­же­ние по опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „До­б­ро уп­ра­в­ле­ние”

 1. Пре­до­с­та­вя­не на без­въз­ме­з­д­но пра­во на уп­ра­в­ле­ние на част от имот – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност – ул. „В. Пе­т­ле­ш­ков”
 2. Пре­до­с­та­вя­не на без­въз­ме­з­д­но пра­во на уп­ра­в­ле­ние на част от имот – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност – I ОУ „Хри­с­то Бо­тев”
 3. Пре­до­с­та­вя­не на без­въз­ме­з­д­но пра­во на уп­ра­в­ле­ние на имот – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност
 4. Уч­ре­дя­ва­не на въз­ме­з­д­но пра­во на стро­еж на га­ра­жи в кв. „За­пад 3″ град Тър­го­ви­ще
 5. Про­да­ж­ба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС на об­щин­с­ки по­зем­ле­ни имо­ти, на­хо­дя­щи се в зем­ли­ще­то на об­щи­на Тър­го­ви­ще.
 6. От­да­ва­не под на­ем на ча­с­ти от имот – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност на ос­но­ва­ние чл. 14, ал. 7 от ЗОС – ОП „БКС-Тър­го­ви­ще”
 7. От­да­ва­не под на­ем на част от имот – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност на ос­но­ва­ние чл. 14, ал. 7 от ЗОС – ул. „Бо­го­мил”
 8. От­да­ва­не под на­ем на част от имот – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност на ос­но­ва­ние чл. 14, ал. 7 от ЗОС – кв. „Въ­бел”
 9. От­да­ва­не под на­ем на имот – ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност на ос­но­ва­ние чл. 14, ал. 1 от ЗОС
 10. От­мя­на на т. 8 и т. 17 от При­ло­же­ние към Ре­ше­ние № 4 по Про­то­кол № 6 от 26.01.2012 г. на Об­щин­с­ки съ­вет Тър­го­ви­ще
 11. По­п­ра­в­ка на оче­ви­д­на фа­к­ти­че­с­ка гре­ш­ка в Ре­ше­ние № 6 по Про­то­кол № 42 от 27.09.2018 г. на Об­щин­с­ки съ­вет Тър­го­ви­ще
 12. Пре­д­ва­ри­тел­но съ­г­ла­сие за оп­ре­де­ля­не на тра­се и уч­ре­дя­ва­не на ве­щ­ни пра­ва вър­ху имо­ти со­б­с­т­ве­ни или сто­па­ни­с­ва­ни от Об­щи­на Тър­го­ви­ще
 13. Раз­ре­ше­ние за из­ра­бо­т­ва­не на По­д­ро­бен ус­т­рой­с­т­вен план – Пар­це­ла­рен план на по­д­зем­на оп­ти­ч­на мре­жа за еле­к­т­рон­ни съ­о­б­ще­ния за ну­ж­ди­те на „Не­ту­оркс-Бъл­га­рия” ЕО­ОД на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Тър­го­ви­ще” – част 2
 14. Го­ди­шен план за по­л­з­ва­не, раз­пре­де­ле­ние на дър­ве­си­на за со­б­с­т­ве­ни ну­ж­ди и про­да­ж­ба на дър­ве­си­на­та, ко­я­то ще се до­би­ва от гор­с­ки­те те­ри­то­рии – об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност през 2019г.
 15. Пре­до­с­та­вя­не на об­щин­с­ки па­си­ща, ме­ри и ли­ва­ди на зе­ме­дел­с­ки сто­па­ни-жи­во­т­но­въ­ди на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Тър­го­ви­ще
 16. Ут­вър­ж­да­ва­не на про­ме­ни в тран­с­пор­т­на­та схе­ма на Об­щи­на Тър­го­ви­ще
 17. Из­ме­не­ние на Ре­ше­ние № 14 по Про­то­кол № 2/ 26.11.2015 г. на Об­щин­с­ки съ­вет – Тър­го­ви­ще от­но­с­но оп­ре­де­ля­не пре­д­с­та­ви­тел на Об­щин­с­ки съ­вет Тър­го­ви­ще в Об­що­то съ­б­ра­ние на На­ци­о­нал­но­то сдру­же­ние на об­щи­ни­те в Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия
 18. Из­ме­не­ние на Ре­ше­ние № 18 по Про­то­кол № 11/ 28.07.2016 г. на Об­щин­с­ки съ­вет – Тър­го­ви­ще от­но­с­но оп­ре­де­ля­не на пре­д­с­та­ви­те­ли на Об­щин­с­ки съ­вет Тър­го­ви­ще за уча­с­тие в Об­щин­с­ки съ­вет за на­ма­ля­ва­не на ри­с­ка от бе­д­с­т­вия
 19. Из­ме­не­ние на Ре­ше­ние № 19 по Про­то­кол № 11/ 28.07.2016 г. на Об­щин­с­ки съ­вет – Тър­го­ви­ще от­но­с­но оп­ре­де­ля­не на пре­д­с­та­ви­тел на Об­щин­с­ки съ­вет Тър­го­ви­ще за уча­с­тие в Об­ла­с­тен съ­вет за на­ма­ля­ва­не на ри­с­ка от бе­д­с­т­вия
 20. Про­мя­на в съ­с­та­ва на По­с­то­ян­ни­те ко­ми­сии към Об­щин­с­ки съ­вет Тър­го­ви­ще

Вси­ч­ки до­к­ла­д­ни за­пи­с­ки бя­ха при­е­ти на заседанието. Ше­с­та то­ч­ка от дне­в­ния ред бе от­те­г­ле­на. Бе до­ба­ве­на до­пъл­ни­тел­на то­ч­ка – На­ре­д­ба за из­ме­не­ние и до­пъл­не­ние на На­ре­д­ба за оп­ре­де­ля­не раз­ме­ра на ме­с­т­ни­те да­нъ­ци на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Тър­го­ви­ще, ко­я­то съ­що бе при­е­та.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *