ДВОЕН УСПЕХ ЗА НАША ПЕВИЦА И ПРЕПОДАВАТЕЛКА

С мно­же­с­т­во ди­п­ло­ми, сер­ти­фи­ка­ти и спе­ци­ал­ни на­г­ра­ди се за­вър­на ръ­ко­во­ди­те­лят на Му­зи­кал­но-сце­ни­ч­на­та шко­ла към ЦПРЛ – ОДК – Тър­го­ви­ще Те­о­до­ра Ла­в­ди­но­ва от два музикални кон­кур­са.

Мла­да­та пе­ви­ца за­во­ю­ва вто­ро мя­с­то от кон­кур­са за ру­с­ки ро­манс – „Бал­кан­с­кая ро­ман­си­а­да-2018″, про­вел се в сто­ли­ца­та. „Ща­с­т­ли­ва съм от то­ва, че имах удо­вол­с­т­ви­е­то да се сре­щ­на с мно­го пре­к­ра­с­ни пе­в­ци и пре­по­да­ва­те­ли. При­я­т­но се из­не­на­дах и от не­ве­ро­я­т­ни­те со­ли­с­ти, го­с­ти на фе­с­ти­ва­ла. При­та­их дъх от те­х­ни­те ин­тер­п­ре­та­ции на ру­с­ки ро­ман­си и съм сил­но впе­ча­т­ле­на”, раз­ка­за за чи­та­те­ли­те на „Зна­ме” та­лан­т­ли­ва­та пре­по­да­ва­тел­ка Те­о­до­ра Ла­в­ди­но­ва. Тя ка­за още, че ве­д­на­га е спо­де­ли­ла със сво­и­те уче­ни­ци в Му­зи­кал­но-сце­ни­ч­на­та шко­ла към ОДК за во­кал­но­то май­с­тор­с­т­во, на­с­та­в­ле­ния, обо­га­тя­ващ об­мен и енер­гия от слу­чи­ло­то се на кон­кур­са. А още по-сил­ни по­ло­жи­тел­ни емо­ции и не­за­б­ра­ви­ми спо­ме­ни ос­та­вя за нея Че­т­вър­ти­ят ме­ж­ду­на­ро­ден му­зи­ка­лен кон­курс „„Art Stars” – Зве­з­ди на из­ку­с­т­во­то” – Вар­на 2018.

От там Те­о­до­ра се вър­на с Пър­ва на­г­ра­да и Ди­п­лом в ка­те­го­рия „Кла­си­че­с­ко пе­е­не”, Спе­ци­ал­на на­г­ра­да за уча­с­тие в „Опер­на Га­ла” на сце­на­та на Дър­жа­в­на опе­ра – Вар­на, Спе­ци­ал­на­та на­г­ра­да на Ро­бер­та Ма­те­ли за из­пъл­не­ние на арии от Пу­чи­ни и па­ри­ч­на пре­мия, Спе­ци­ал­на на­г­ра­да – по­ка­на за опе­рен кон­курс „Би­би­гул Тю­ле­ге­но­ва” – Ас­та­на, Ка­за­х­с­тан през се­п­тем­в­ри 2019, кар­ти­на със сер­ти­фи­кат за ав­тен­ти­ч­ност, по­да­рък от един от спон­со­ри­те на кон­кур­са, ка­к­то и Сер­ти­фи­кат, Ди­п­лом и ста­ту­е­т­ка от май­с­тор­с­ки клас по кла­си­че­с­ко пе­е­не на доц. д-р Иван­ка Ни­но­ва, во­ка­лен пе­да­гог към На­ци­о­нал­на му­зи­кал­на ака­де­мия „Проф. Пан­чо Вла­ди­ге­ров” – Со­фия. „Бла­го­да­ря на мо­е­то се­мей­с­т­во за по­д­к­ре­па­та, ко­я­то ви­на­ги са ми ока­з­ва­ли в то­ва да пре­с­ле­д­вам ме­ч­ти­те си. Мал­ко са ду­ми­те, с ко­и­то да бла­го­да­ря и за все­о­т­дай­но­ст­та на вси­ч­ки мои бли­з­ки и при­я­те­ли, ко­и­то ми да­ват сти­мул да вър­вя на­пред. Все още из­жи­вя­вам емо­ци­я­та и ра­до­ст­та от вси­ч­ко, ко­е­то се слу­чи по вре­ме на кон­кур­си­те. Оп­ре­де­ле­но то­ва е емо­ция, ко­я­то се за­пе­ча­та в сър­це­то ми”, раз­ка­за за „Зна­ме” Те­о­до­ра Ла­в­ди­но­ва. Тя бла­го­да­ри още на во­кал­ния пе­да­гог Иван­ка Ни­но­ва, бла­го­да­ре­ние, на кой­то от­к­ри­ва и учи тън­ко­с­ти­те на во­кал­но­то май­с­тор­с­т­во.

„По­с­ти­же­ни­я­та ми днес са ре­зул­тат и от ра­бо­та в ран­ни­те ми го­ди­ни с г-жа Или­а­на Ива­но­ва в Тър­го­ви­ще, ко­я­то да­де ис­к­ра­та на лю­бо­в­та ми към кла­си­че­с­ко­то пе­е­не. Бог да е с нас и до­го­ди­на на кон­кур­са в Ас­та­на Ка­за­х­с­тан, къ­де­то се на­дя­вам да про­с­ла­вя по­до­ба­ва­що Тър­го­ви­ще и стра­на­та ни”, до­пъл­ни та­лан­т­ли­ва­та пе­ви­ца и пре­по­да­ва­тел.

По­з­д­ра­вя­ва­ме Те­о­до­ра за по­ре­д­ни­те й ви­со­ки ус­пе­хи, по­же­ла­вай­ки й но­ви та­ки­ва, ка­к­то в раз­ви­ти­е­то на тър­го­ви­щ­ки­те де­ца, та­ка и в своя са­мо­с­то­я­те­лен му­зи­ка­лен ус­т­рем!

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *