ПО-ВИСОКИ ГЛОБИ ЗА НАРУШИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ВЛЯЗОХА В СИЛА В ТЪРГОВИЩЕ

Ве­с­т­ник „Зна­ме” и Об­щи­на Тър­го­ви­ще про­дъл­жа­ват съ­в­ме­с­т­на­та си ру­б­ри­ка за по­пу­ля­ри­зи­ра­не на ак­ту­ал­ни ме­с­т­ни нор­ма­ти­ви, про­ме­ни­те в на­ре­д­би и дру­ги.

С дне­ш­ния брой се раз­про­с­т­ра­ня­ва и пе­ча­т­но из­да­ние на но­ва­та На­ре­д­ба за по­д­дър­жа­не и опа­з­ва­не на об­ще­с­т­ве­ния ред, чи­с­то­та­та и об­ще­с­т­ве­но­то иму­ще­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Тър­го­ви­ще. Тя бе­ше при­е­та и вле­зе в си­ла на 27.09.2018 г.

По-ви­со­ки гло­би за на­ру­ши­те­ли­те пре­д­ви­ж­да но­ва­та На­ре­д­ба за по­д­дър­жа­не и опа­з­ва­не на об­ще­с­т­ве­ния ред, чи­с­то­та­та и об­ще­с­т­ве­но­то иму­ще­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Тър­го­ви­ще. Сред про­ме­ни­те са:

От 20 на 50 лв. са по­ви­ше­ни гло­би­те за вди­га­не­то на шум и из­вър­ш­ва­не на ре­мон­ти, на­ру­ша­ва­щи спо­кой­с­т­ви­е­то на оби­та­те­ли­те на жи­ли­щ­ни сгра­ди, за не­по­чи­с­те­ни от сняг при­ле­жа­щи пло­щи, ка­к­то и за стру­п­ва­не на дър­ва и стро­и­тел­ни ма­те­ри­а­ли. За не­при­с­той­ни про­я­ви, на­ру­ша­ва­щи об­ще­с­т­ве­ния ред и спо­кой­с­т­вие на пу­б­ли­ч­ни ме­с­та, ми­ни­мал­ни­ят раз­мер на гло­ба­та ска­ча от 20 на 100 лв., а ма­к­си­мал­ни­ят от 200 – на 500 лв.

За по­в­ре­ж­да­не на пей­ки и дру­го пар­ко­во обо­ру­д­ва­не, ка­к­то и на съ­о­ръ­же­ни­я­та на де­т­с­ки и спор­т­ни пло­ща­д­ки, ма­к­си­мал­ни­ят раз­мер на гло­ба­та от 200 лв. ве­че е по­ви­шен  на 1000 лв.Но­вост е и за­б­ра­на­та за упо­т­ре­ба­та на ал­ко­хол на от­к­ри­то по ули­ци, тро­то­а­ри, пло­ща­ди, пар­ко­ве и гра­ди­ни, око­ло­б­ло­ко­ви про­с­т­ран­с­т­ва и дру­ги. При кон­с­та­ти­ра­не на на­ру­ше­ния се на­ла­гат сан­к­ции от 50 до 100 лв.

Про­ме­ни­те син­х­ро­ни­зи­рат те­к­с­то­ве­те с на­ци­о­нал­но­то за­ко­но­да­тел­с­т­во и ще до­ве­дат до по-стри­к­т­но­то спа­з­ва­не на пра­ви­ла­та и нор­ми­те за опа­з­ва­не на об­ще­с­т­ве­ния ред и спо­кой­с­т­вие. За­ви­ша­ва­не­то на гло­би­те стъ­п­ва на ми­ни­мал­ни­те раз­ме­ри, пре­д­ви­де­ни в раз­ли­ч­ни­те нор­ма­ти­ви.

Пъл­ни­ят текст на На­ре­д­ба­та е пу­б­ли­ку­ван и на сай­та на Об­щи­на­та.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *