Д-Р ПЕТЪР ГРИБНЕВ – СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ МАЩАБ, НЕ ЗАБРАВЯ УЧИЛИЩЕТО, ОТ КОЕТО Е ТРЪГНАЛ

На 16.11.2018 г., на пра­з­ни­ка на Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” Тър­го­ви­ще, се про­ве­де въл­ну­ва­ща сре­ща на уче­ни­ци­те и учи­те­ли­те с д-р Пе­тър Гри­б­нев, един от во­де­щи­те спе­ци­а­ли­с­ти в ев­ро­пей­с­ки ма­щаб в об­ла­ст­та на ла­па­ро­с­ко­п­с­ка­та хи­рур­гия и не­й­ни­те но­во­с­ти, на­чал­ник Опе­ра­ци­о­нен блок в Кли­ни­ка­та по хи­рур­гия към Але­к­сан­д­ро­в­с­ка бол­ни­ца Со­фия.

Д-р Гри­б­нев е въз­пи­та­ник на Вто­ро СУ и въ­п­ре­ки го­ля­ма­та си ан­га­жи­ра­ност с удо­вол­с­т­вие се от­зо­ва на по­ка­на­та ни да бъ­де гост в ро­д­но­то учи­ли­ще. Пред мла­ди­те хо­ра той из­ра­зи удо­в­ле­т­во­ре­ни­е­то си от по­с­ти­г­на­ти­те ус­пе­хи и гор­до­ст­та си, че от Тър­го­ви­ще е за­по­ч­нал про­фе­си­о­нал­на­та си ре­а­ли­за­ция ка­то хи­рург. С ин­те­рес уче­ни­ци­те гле­да­ха пре­зен­та­ци­я­та му с мо­мен­ти от еки­п­на­та ра­бо­та в опе­ра­ци­он­на­та за­ла. При­я­т­на из­не­на­да за д-р Гри­б­нев бе­ше сре­ща­та му с не­го­ви би­в­ши пре­по­да­ва­те­ли. На вси­ч­ки той по­же­ла да бъ­дат сме­ли в ме­ч­ти­те си и да се гор­де­ят, че са въз­пи­та­ни­ци на Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” Тър­го­ви­ще.       ЙОРДАНКА ФИЛЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *