В ТЪРГОВИЩКАТА БОЛНИЦА СЕ ПРАВИ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО, ЗА ДА НЕ СЕ ПОНИЖАВА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТАТА

 На по­с­ле­д­на­та пре­с­кон­фе­рен­ция в ка­би­не­та на ди­ре­к­то­ра на МБАЛ-Тър­го­ви­ще АД д-р Иван СВЕ­ТУЛ­КОВ, съ­с­то­я­ла се на 16 но­ем­в­ри, бе ог­ла­се­но ре­ше­ни­е­то на Ак­ре­ди­та­ци­он­ния съ­вет, ко­е­то оп­ре­де­ля на „Мно­го­п­ро­фил­на бол­ни­ца за ак­ти­в­но ле­че­ние”-Тър­го­ви­ще ак­ре­ди­та­ци­он­на оцен­ка за ця­ло­с­т­на ме­ди­цин­с­ка дей­ност „ОТ­ЛИ­Ч­НА” за срок от 5 го­ди­ни.

По­д­ро­б­но­с­ти­те в.”Зна­ме” да­де в ми­на­лия брой, а по-до­лу по­ме­с­т­ва­ме ин­фор­ма­ция и  за ня­кои от ос­та­на­ли­те те­ми на то­зи бри­финг. Мно­го тре­во­ж­но д-р Све­тул­ков спо­де­ли, че на­по­с­ле­дък при­е­мат в бол­ни­ца­та па­ци­ен­ти в из­к­лю­чи­тел­но за­пу­с­на­то здра­во­с­ло­в­но съ­с­то­я­ние. НИЕ СМЕ ЛЕ­КА­РИ, НЕ СМЕ РЕ­С­ТА­В­РА­ТО­РИ ка­за той по по­вод  ре­а­к­ци­и­те на ня­кои от бли­з­ки­те на па­ци­ен­ти­те, ко­и­то ос­т­ро ре­а­ги­рат на не­до­там оп­ти­ми­с­ти­ч­ни­те, а в ре­ди­ца слу­чаи и те­ж­ки про­г­но­зи за съ­с­то­я­ни­е­то на по­до­б­ни па­ци­ен­ти.

„От­къ­де на­къ­де та­ко­ва те­ж­ко, ув­ре­де­но съ­с­то­я­ние, за­що та­ка­ва те­ж­ка про­г­но­за, та той да­же не е вли­зал в бол­ни­ца”-та­ки­ва са най-че­с­то ре­п­ли­ки­те на част от бли­з­ки­те на бол­ни­те. А те, па­ци­ен­ти­те,  то­ч­но по­ра­ди та­зи при­чи­на- че не са си об­ръ­ща­ли вни­ма­ние на здра­во­с­ло­в­но­то съ­с­то­я­ние, би­ли са не­хай­ни към сво­е­то здра­ве,  не са си про­ве­ж­да­ли про­фи­ла­к­ти­ка, се озо­ва­ват в бол­ни­ца­та в мно­го те­ж­ко съ­с­то­я­ние. То­ва е един мно­го те­жък мо­ра­лен и про­фе­си­о­на­лен про­б­лем, ка­за още д-р Иван Све­тул­ков ка­то по­д­к­ре­пи те­за­та си с кон­к­ре­тен слу­чай. В мо­мен­та в бол­ни­ца­та от два ме­се­ца ле­жи па­ци­ент, до­ве­ден от Хо­с­пис Ал­фа Мед, в  те­ж­ко съ­с­то­я­ние, хра­ни се през сон­да. След на­п­ра­ве­ни­те ди­а­г­но­с­ти­ч­ни и ле­че­б­ни про­це­ду­ри е ус­та­но­ве­но, че па­ци­ен­тът ве­че не се ну­ж­дае от бол­ни­ч­но ле­че­ние, а тря­б­ва да бъ­де при­б­ран или в Хо­с­пис, или у до­ма. Бли­з­ки­те на па­ци­ен­та /от Омур­таг/ оба­че от­ка­з­ват да го при­бе­рат, ня­мат въз­мо­ж­ност да го на­с­та­нят в Хо­с­пис и ни­кой ня­ма власт да ги за­дъл­жи да си го при­бе­рат,за да  про­дъл­жат да го об­г­ри­ж­ват в до­ма­ш­ни ус­ло­вия. На бри­фин­га д-р Све­тул­ков ин­фор­ми­ра и за един друг про­б­лем, кой­то се на­дя­ват да бъ­де раз­ре­шен в бли­з­ки­те ме­се­ци – ТРЯ­Б­ВА ДА СЕ ОРЕ­ГУ­ЛИ­РА ДО­С­ТЪ­ПЪТ НА АВ­ТО­МО­БИ­ЛИ­ТЕ ДО БОЛ­НИ­ЦА­ТА – то­ва, ко­е­то от го­ди­ни е пра­к­ти­ка при бол­ни­ци­те в по-го­ле­ми­те гра­до­ве- на­в­ся­къ­де е с ба­ри­е­ра. Ве­че е во­ден кон­с­т­ру­к­ти­вен ди­а­лог по въ­п­ро­са с кме­та д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, кой­то е про­я­вил съ­п­ри­ча­с­т­ност към про­б­ле­ма.

Още по­ве­че се­га, ко­га­то се уши­ри и ре­мон­ти­ра по­д­хо­да към бол­ни­ца­та, то­зи въ­п­рос за ня­ка­къв ре­жим на до­с­тъп на ав­то­мо­би­ли­те до бол­ни­ца­та ста­ва осо­бе­но ак­ту­а­лен. Не­ря­д­ко тук ,пред бол­ни­ца­та ве­чер си ос­та­вят ко­ли со­б­с­т­ве­ни­ци от квар­та­ла, ко­е­то е не­же­ла­тел­но. Ред тря­б­ва да има и от гле­д­на то­ч­ка си­гур­но­ст­та и пре­д­пи­са­ни­я­та на КАТ. Раз­би­ра се, вси­ч­ко то­ва тря­б­ва да ста­не за­ко­но­во, с ре­ше­ние на Об­щин­с­кия съ­вет, на­дя­ват се от Ръ­ко­во­д­с­т­во­то на бол­ни­ца­та. Д-р Све­тул­ков не от­ми­на и ху­ба­ви­те не­ща, ко­и­то на­по­с­ле­дък са се слу­чи­ли в тър­го­ви­щ­ко­то бол­ни­ч­но за­ве­де­ние. Ка­то то­ва на­при­мер, че с ре­ше­ние на Об­щин­с­кия съ­вет на Омур­таг са за­ку­пи­ли и пре­до­с­та­ви­ли един хе­мо­ди­а­ли­зен апа­рат, тъй ка­то и бро­ят на бол­ни на хе­мо­ди­а­ли­за от Омур­та­ж­ко ни­как на е ма­лък. Дру­га фир­ма, по­же­ла­ла ано­ним­ност, съ­що за­ку­пи­ла и пре­до­с­та­ви­ла­на бол­ни­ца­та още един хе­мо­ди­а­ли­зен апа­рат.

Друг спон­сор се от­зо­вал и за­ку­пил ма­лък ми­к­ро­бус за бол­ни на хе­мо­ди­а­ли­зен ре­жим. Вси­ч­ко то­ва е осо­бе­но по­х­вал­но, из­ра­зи за­до­вол­с­т­во­то си ог­ла­вя­ва­щи­ят МБАЛ-Тър­го­ви­ще, тъй ка­то апа­ра­ту­ра­та, ко­я­то е до­с­та­ве­на през 2010-2012 г. ве­че за­по­ч­ва да ос­та­ря­ва, а за но­ва, ока­з­ва се, че все по-тру­д­но се на­ми­рат па­ри. Не е тай­на, че  фи­нан­со­ви­те про­б­ле­ми, не­до­с­ти­гът на сре­д­с­т­ва са по­в­се­ме­с­т­на бо­лест за вси­ч­ко бол­ни­ч­ни за­ве­де­ния.  Въ­п­ре­ки вси­ч­ко, с ог­ром­ни­те по­в­се­д­не­в­ни  уси­лия на це­лия пер­со­нал, мо­ти­ви­ра­ни още и от ак­ре­ди­та­ци­он­на­та оцен­ка „от­ли­чен”, в тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца се  пра­ви вси­ч­ко въз­мо­ж­но, за да не се по­ни­жа­ва ка­че­с­т­во­то на ра­бо­та­та,  да се га­ран­ти­ра един СТА­БИ­ЛЕН РА­С­ТЕЖ, бе обо­б­ща­ва­щи­ят из­вод на съ­с­то­я­ла­та се пре­с­кон­фе­рен­ция на 16-ти но­ем­в­ри.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *