БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ ШВЕЙЦАРИЯ НА БАЛКАНИТЕ! ДА, АМА НЕ!

След 10 но­ем­в­ри 1989 го­ди­на и на­с­тъ­пи­лия край на со­ци­а­ли­с­ти­че­с­ка­та си­с­те­ма в Бъл­га­рия, у нас се сла­га на­ча­ло­то на де­мо­к­ра­ти­ч­ния ка­пи­та­ли­зъм.

Еу­фо­ри­я­та от на­с­тъ­пи­ли­те про­ме­ни тол­ко­ва вдъ­х­но­ви до­ш­ли­те на власт но­во­де­мо­к­ра­ти, че те мно­го ско­ро про­въз­г­ла­си­ха: „Ид­ва вре­ме Бъл­га­рия да се пре­вър­не в Швей­ца­рия на Бал­ка­ни­те!”. И та­ка: за­те­ко­ха го­ди­ни­те, но ни­що швей­цар­с­ко не се по­я­ви в на­ша­та стра­на. И как ина­че, ко­га­то но­во­в­ла­с­т­ни­ци­те по­з­во­ли­ха раз­г­ра­б­ва­не­то на ико­но­ми­ка­та, раз­ру­ша­ва­не на сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во, раз­бой­ни­че­с­ка­та при­ва­ти­за­ция на вси­ч­ки ма­те­ри­ал­ни цен­но­с­ти в стра­на­та, раз­ви­х­ря­не­то на ко­ру­п­ци­я­та, обе­д­ня­ва­не­то на на­ро­да и гру­бия ге­но­цид над въз­ра­с­т­ни­те хо­ра – пен­си­о­не­ри. Ето ка­к­ва е кар­ти­на­та днес в Швей­ца­рия и Бъл­га­рия: на­се­ле­ние в Бъл­га­рия – 6 990 000, в Швей­ца­рия – 8 420 000, брой на цен­т­рал­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция – в Бъл­га­рия 90 663 ду­ши, в Швей­ца­рия – 37 000, брой на ми­ни­с­тер­с­т­ва­та – 17 в Бъл­га­рия, 8 в Швей­ца­рия. Швей­цар­с­ки­ят пар­ла­мент не за­се­да­ва по­с­то­ян­но, а в че­ти­ри се­сии по три се­д­ми­ци.

През ос­та­на­ло­то вре­ме все­ки де­пу­тат ра­бо­ти по про­фе­си­я­та си. Не слу­чай­но бру­т­ни­ят въ­т­ре­шен про­дукт в Швей­ца­рия днес е 80 190 до­ла­ра, а в Бъл­га­рия – 8 031 до­ла­ра, т.е. де­сет пъ­ти по-ви­сок от на­шия. Вся­ка го­ди­на от 4-го­ди­ш­ния ман­дат осем­те ми­ни­с­т­ри в Ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет на Швей­ца­рия из­би­рат по­ме­ж­ду си нов пре­ми­ер на стра­на­та по при­н­ци­па на стар­шин­с­т­во­то. Е, ка­к­во по­ка­з­ва ико­но­ми­че­с­ка­та и со­ци­ал­на­та кар­ти­на в две­те стра­ни? Бъл­га­рия не на­б­ли­жа­ва Швей­ца­рия, а на­про­тив – пре­вър­на се в най-бе­д­на­та стра­на в Ев­ро­па с по­с­то­я­нен гра­беж и ко­ру­п­ция.

То­га­ва, въ­п­ре­ки 30-го­ди­шен пре­ход към де­мо­к­ра­ти­ч­но об­ще­с­т­во, на­ша­та стра­на се то­пи ка­то лан­с­ки сняг, а за­с­та­ря­ва­що­то на­се­ле­ние не мо­же да про­ме­ни вся­ка­къв въз­ход и про­г­рес в дър­жа­ва­та ни. Про­чее, ис­кам да на­п­ра­вя още ед­на ин­фор­ма­ция за стра­на, ко­я­то се на­ми­ра на Бал­ка­ни­те и не пре­тен­ди­ра, че ще се пре­вър­не в Швей­ца­рия на Бал­ка­ни­те. Ста­ва ду­ма за Хър­ва­тия. До­ш­лият на власт пре­ди го­ди­на и по­ло­ви­на хър­ва­т­с­ки пре­зи­дент Ко­лин­да Ки­та­ро­вич пре­д­п­ри­е­ма сле­д­ни­те мер­ки: 1/про­да­де пре­зи­ден­т­с­кия са­мо­лет, 2/про­да­де 35 мер­це­де­са, по­л­з­ва­ни от ми­ни­с­т­ри и длъ­ж­но­с­т­ни ли­ца, а па­ри­те вър­на в дър­жа­в­на­та ха­з­на, 3/на­ма­ли на по­ло­ви­на сво­я­та за­п­ла­та, 4/на­ма­ли раз­хо­ди­те за за­п­ла­ти на по­с­ла­ни­ци­те и кон­су­ли­те, на ця­ла­та дър­жа­в­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция в стра­на­та с 60%, 5/уве­ли­чи раз­ме­ра на ра­бо­т­на­та за­п­ла­та и пен­си­и­те. Е, бъл­га­ри­но наш, ка­к­во по­ка­з­ва кар­ти­на­та? По­ка­з­ва, че на­ши­ят уп­ра­в­лен­с­ки и друг висш елит не пра­ви ни­що за своя на­род, а един­с­т­ве­но за се­бе си. Как то­га­ва ще на­с­ти­г­нем дру­ги­те стра­ни в Ев­ро­па и ще се пре­вър­нем в стра­на на бал­ка­ни­те ка­то Швей­ца­рия?

 РА­ДО­С­ЛАВ ЧЕР­КЕ­ЗОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *