ДЕРЗАЙТЕ!

Вто­ри­ят от по­ре­ди­ца тре­нин­ги за ли­ч­но­с­т­но раз­ви­тие, на­ре­чен “Дер­зая”, се съ­с­тоя в Мла­де­ж­ки дом – Тър­го­ви­ще от 9-ти до 11-ти но­ем­в­ри.

Вклю­чи­ха се 20 мла­ди хо­ра от гра­да, на въз­раст от 15 до 18 го­ди­ни. Обу­чи­те­ли бя­ха Ни­ко­ла Ди­мов и Мар­та Зла­те­ва.

Ин­те­ре­сът и ак­ти­в­но­ст­та на мла­ди­те хо­ра бя­ха го­ле­ми. Стъ­п­ка по стъ­п­ка те учи­ха но­ви не­ща за се­бе си, за дру­ги­те и об­щ­но­ст­та, чрез пре­жи­вя­ва­не. Вли­за­ха в ро­ли, сблъ­с­ка­ха се с тру­д­ни и до­ри не­раз­ре­ши­ми ка­зу­си, уча­с­т­ва­ха в ак­ти­в­но­с­ти, ко­и­то им да­до­ха въз­мо­ж­ност да се изя­вят ка­то ин­ди­ви­ду­ал­ност и да ра­бо­тят в екип. 

През де­кем­в­ри обу­че­ни­я­та про­дъл­жа­ват. Мо­же да се за­пи­шеш, ка­то вле­зеш в иг­ра­та тук – https://kandidatstvai.typeform.com/to/fuY0Ia…

ДИЛЯНА СТОЙЧЕВА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *